Czy strona internetowa może być kosztem podatkowym?

15 kwietnia 2020
hello world!

Prowadzenie przedsiębiorstwa bez firmowej strony staje się coraz trudniejsze. Obecnie około 85% Polaków ma dostęp do internetu. Co więcej, najczęściej szukamy informacji na temat produktów, usług i marek. Z perspektywy przedsiębiorcy szkoda byłoby nie wykorzystać takiego potencjału marketingowego. Jednak posiadanie strony internetowej wiąże się z kosztami. Strona internetowa a koszty podatkowe: jak własna witryna w sieci ma się do podatków?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (inaczej ustawa o PIT), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. 

Jak widać, ustawodawca nie wskazał dokładnie, jakie koszty są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu. Zatem kiedy możemy wliczyć koszty strony internetowej do kosztów uzyskania przychodów? Zgodnie z przepisami, jest to uzależnione od związku przyczynowo-skutkowego. Innymi słowy, poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu lub funkcjonowanie tego źródła. 

Czy strona internetowa może być kosztem podatkowym?

Profesjonalna strona internetowa wiąże się z wydatkami dla przedsiębiorcy. Oczywiście, można spróbować zrobić to na własną rękę. Jednak często z punktu widzenia estetycznego, a co za tym idzie marketingowego, może to nie być dobre posunięcie. Zlecenie napisania strony informatykowi lub grafikowi pozwala na stworzenie jej zgodnie z naszymi wyobrażeniami. Możemy także wykupić gotowy wzór, a następnie wypełnić jedynie treść strony. Czy zatem strona internetowa zalicza się do kosztów uzyskania przychodów?

Posiadanie przez firmę stron internetowych stanowi obecnie standard konieczny do prawidłowego występowania na rynku. Ponadto strona internetowa pełni także funkcję promocyjną i komunikacyjną. Zatem wydatki na stworzenie i utrzymanie firmowej strony internetowej podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. W związku z powyższymi faktami strona internetowa może się zaliczać do kosztów podatkowych lub do kosztów poprzez odpisy amortyzacyjne.

Strona internetowa a koszty podatkowe - wartość niematerialna i prawna

W przypadku usługi wykonania strony internetowej, której wartość przekracza kwotę 3500 zł, należy rozważyć potraktowanie jej jako wartości niematerialnej i prawnej. Kwotę tę liczy się brutto w przypadku podmiotów zwolnionych z VAT, a netto – w przypadku czynnych podatników VAT. Dlaczego stronę internetową można brać pod uwagę jako wartość niematerialną i prawną?

Zgodnie z definicją z art. 22b ust.1 ustawy o PIT, za wartość niematerialną i prawną uznaje się między innymi autorskie lub pokrewne prawa majątkowe lub licencje. Co prawda wykonanie strony internetowej nie jest tu wymienione, lecz może ona stanowić przedmiot praw autorskich. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci. Niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. 

Czy strona internetowa jest zawsze wartością niematerialną i prawną?

To, czy strona internetowa będzie zaliczana do wartości niematerialnych i prawnych, czy też wydatków, które możemy ująć bezpośrednio w kosztach, zależy od zapisów umowy zawartej przy świadczeniu usług. Jeżeli w treści umowy pojawi się informacja, że wykonawca strony internetowej przenosi do niej prawa autorskie lub też udziela licencji na jej wykorzystywanie, wówczas mamy do czynienia z wartością niematerialną i prawną. Oznacza to, że stronę internetową uznaną za wartość niematerialną i prawną należy ująć w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzować w czasie. 

O czym należy jednak pamiętać? Strona internetowa może nie posiadać cech utworu. Wówczas bez względu na jej wartość zakup należałoby rozliczyć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów. 

Strona internetowa a amortyzacja

Jeżeli koszt wykonania strony, którą zaliczamy do wartości niematerialnych i prawnych, przekracza kwotę 10 000 zł, poniesiony wydatek należy amortyzować w czasie. Kiedy możemy rozpocząć proces amortyzacji strony internetowej? Przedsiębiorca może to zrobić najwcześniej miesiąc od wpisania jej do ewidencji i rozpoczęcia używania. Koniec amortyzacji nastąpi w dniu zrównania się odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową. Zgodnie z przepisami ustawy o PIT, okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych nie może być krótszy niż 24 miesiące. Jest to okres podany dla licencji na programy komputerowe, wyświetlanie filmów oraz na emisję programów radiowych i telewizyjnych. Okres 24 miesięcy dotyczy także właśnie praw autorskich. 

Strona internetowa a ulga dla firm de minimis

Przedsiębiorcy o statusie małego podatnika oraz ci, którzy w danym roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, mogą skorzystać z pewnego przywileju. Jest nim amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de minimis. Ograniczenie nie dotyczy jednak jedynie grona podmiotów, którym ta ulga przysługuje, ale również składników majątku, które mogą zostać nią objęte. Czym jest pomoc de minimis? Jest to możliwość dokonania amortyzacji jednorazowej. Przysługuje ona podatnikom podatku dochodowego zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku podatkowym. W jej ramach przedsiębiorcy mogą dokonać odpisów amortyzacyjnych do wysokości 50 tysięcy euro.

Z amortyzacji jednorazowej mogą także skorzystać mali przedsiębiorcy. Jednak należy pamiętać, że tą ulgą można objąć jedynie określone w przepisach składniki majątku. Zatem, czy strona internetowa podlega amortyzacji jednorazowej? Zgodnie z przepisami, amortyzacji jednorazowej w ramach pomocy de minimis nie można zastosować w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych. Zatem jeżeli nasza strona internetowa jest klasyfikowana jako utwór, nie możemy skorzystać z jednorazowej amortyzacji. 

Strona internetowa a koszty podatkowe

Wydatki poniesione za przygotowanie strony można zaliczyć do kosztów podatkowych. Przedsiębiorca może to zrobić niezależnie od tego, czy zalicza się ją do wartości niematerialnych i prawnych, czy nie. Wynika to z faktu, że obecnie posiadanie strony www przez firmę jest niemalże jej obowiązkowym elementem promocji i kontaktu z klientami. Dzięki niej firma ma szanse osiągać większe zyski. Jednak to nie zysk wpływa na zaliczenie wydatków poniesionych w celu osiągnięcia przychodu.

Jeżeli koszt stworzonej witryny nie przewyższa 10 000 zł, to wydatek należy bezpośrednio ująć w kosztach uzyskania przychodu. Podatnik czynny VAT ujmuje tę kwotę netto, a podatnik zwolniony od VAT – brutto. Należy zrobić to na podstawie faktury wystawionej przez osobę, która wykonała na nasze zlecenie stronę www.

Jakie jeszcze wydatki związane z stroną internetową można zaliczyć do kosztów podatkowych?

Strona internetowa to nie tylko sama witryna. To także uruchomienie jej oraz utrzymanie w sieci. Co jeszcze można zaliczyć zatem do takich wydatków? Po pierwsze, zakup domeny. To przecież kluczowy element funkcjonowania strony. Ponadto przedsiębiorca do kosztów podatkowych może wpisać wydatki na pozycjonowanie strony. Są to działania, które zmierzają do zapewnienia jak najlepszej pozycji, jaką zajmuje strona w przypadku jej poszukiwania przez potencjalnych klientów. W końcu bez klientów firma nie będzie funkcjonować. Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć także zakup serwera.

chevron-down
Copy link