Stypendia socjalne dla studenta

Kiedy student może otrzymać stypendium socjalne? Kto i co o tym decyduje? Mówi o tym ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 263 z póź.zm. – tekst jednolity).

Zgodnie z zapisami tej ustawy, świadczenie w postaci stypendium socjalnego ma prawo otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. O tym, czy sytuacja materialna jest trudna, decyduje wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta. Student ma prawo ubiegać się o stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości np. w przypadku zamieszkania w domu studenckim. Wysokość stypendium jest uzależniona od uczelni, na której student studiuje. Kwotę stypendium ustala Rektor z uczelnianym organem Samorządu Studenckiego.

Zasady przyznawania stypendiów socjalnych

W roku akademickim 2017/2018 próg ten (dochód uzyskiwany na członka rodziny) nie może być niższy niż 668,2 zł. Oznacza to, że studenci w rodzinie, których dochód netto na osobę nie przekracza tej kwoty, mają ustawowo zagwarantowane prawo do otrzymania stypendium socjalnego. Natomiast przy dochodzie wyższym student może otrzymać stypendium socjalne. O ile rektor w porozumieniu z organem Samorządu Studenckiego określił wyższy próg dochodu umożliwiający uzyskanie stypendium. Warto wiedzieć, że maksymalnym progiem, który umożliwia uzyskanie takiej pomocy jest 1051,7zł. Żeby znać wszystkie swoje prawa w tym zakresie, należy zapoznać się ze szczegółowymi kryteriami ich przyznawania. Są one zawarte w uczelnianych regulaminach przyznawania świadczeń pomocy materialnej.