Stypendium szkolne od 1 listopada 2017

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło zwiększenie kwoty stypendium szkolnego. Niebawem pojawią się nowe stawki…

Już od 1 listopada 2017 roku przyznawane stawki będą wynosiły od 104 zł do 260 zł. Uprzednio zakres ten znajdował się w przedziale 99,20 zł do 248,00 zł.

Jakie obowiązują kryteria?

Zgodnie z art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę, w szczególności, gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania.

Forma stypendium

Stypendium szkolne może być udzielane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych oraz pomocy rzeczowej, w szczególności zakupu podręczników.