Szkoła i przedszkole z nowymi przepisami od MEN

9 kwietnia 2018
hello world!

Dnia 4 kwietnia 2018 roku Minister Edukacji Narodowej podpisała nowelizację rozporządzenia. Akt prawny dotyczy szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli. Zmiany weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Szkoła, a zmiany w podziałach na "klasy"

Zgodnie z art. 5 nowelizowanego rozporządzenia "liczba dzieci w oddziale przedszkola wynosi nie więcej niż 25." Akt prawny określa również, że oddziały przedszkolne tworzą grupy dzieci w oparciu o zbliżony wiek, uwzględniając ich potrzeby, zainteresowania, uzdolnienia, a także określony stopień niepełnosprawności. Taka sama liczba uczniów znajdować się powinna w każdej klasie I-III.

Nowelizacja określiła przede wszystkim zasady podziału oddziału klas: I, II i III szkoły podstawowej. Dotyczy to przypadków, w których - w ciągu roku szkolnego - zwiększyła się liczba uczniów i wynosi ona więcej niż ta określona w przepisach rozporządzenia (25 dzieci). W takim przypadku dyrektor szkoły, zawiadamiając radę oddziałową może podzielić daną "klasę" za zgodą organu prowadzącego.

Arkusze organizacyjne

W dalszej części komunikatu na stronie MEN można wyczytać, że został również doprecyzowany zakres informacji, które powinny znaleźć się w arkuszach organizacji szkół publicznych i przedszkoli. Są to m. in.:

  1. liczba oddziałów i dzieci, które znajdują się w każdym z nich,
  2. tygodniowy wymiar zajęć dodatkowych, np. religii, nauki języka regionalnego
  3. czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów

Wprowadzono również zasadę, określającą że w ww. arkuszach umieszczone mają być także imiona i nazwiska nauczycieli, ich liczbę, a także ilość pracowników (w tym tych administracyjnych i piastujących stanowiska kierownicze). Terminy opiniowania i zatwierdzania arkuszy zostały dookreślone: „Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o której mowa w ust. 6, jest wydawana w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania od organu prowadzącego przedszkole lub szkołę arkusza organizacji szkoły lub przedszkola, nie później niż do dnia 20 maja danego roku.” 

Rozszerzenie nazwy placówki

Rozporządzenie Minister Edukacji Narodowej wprowadziło również całkowicie nową regulacje dotyczącą nazw publicznych placówek oświatowych, określonych w ww. akcie prawnym. Pojawiła się możliwość rozszerzenia nazwy publicznej szkoły lub publicznego przedszkola o dodatkowe określenie. Dodatkowe "słowo" wynikać ma z potrzeb lub oczekiwań społeczności lokalnej, a także szkolnej.

Każdorazowa zgoda na wprowadzenie ww. odpowiedniego określenia będzie możliwe jedynie po uzyskaniu zgody organu prowadzącego konkretną szkołę lub przedszkole.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli dodatkowe określenie musi być umieszczone bezpośrednio po tym odpowiednim przypisanym do danej placówki.

"Art. 1 Nazwa publicznego przedszkola, a także publicznej szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy i szkoły policealnej, zwanych dalej "szkołą", zawiera:

1) odpowiednio określenie: "Przedszkole", "Szkoła Podstawowa", "Liceum Ogólnokształcące", "Technikum", "Branżowa Szkoła I stopnia", "Branżowa Szkoła II stopnia", "Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy", "Szkoła Policealna"".
chevron-down
Copy link