Tag: przestępstwo

Przestępstwo kradzieży od 400 zł przyjęte przez rząd

Rząd przyjął zmiany kodeksu wykroczeń. Zakładają one między innymi obniżenie wartości, od której kradzież uznawana jest za przestępstwo. Z dotychczasowej 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, a więc obecnie około 500 zł, wartość ta ma się obniżyć do stałej wysokości 400 zł. Projekt zakłada też utworzenie elektronicznego rejestru osób stale trudniących […]

Rodzaje przestępstw i sposób ich ścigania

Polskie prawo karne wyróżnia trzy rodzaje przestępstw: ścigane z urzędu, ścigane na wniosek i z oskarżenia prywatnego. W zależności od tego, do jakiego typu przestępstwo jest zaliczane, w odmienny sposób ściga się jego sprawcę. Przestępstwa ścigane z urzędu Ten rodzaj przestępstw jest najszerzej reprezentowany w kodeksie karnym. Ściganie z urzędu […]

Jak zgłosić przestępstwo?

Byłeś świadkiem kradzieży samochodu? Widziałeś, jak ktoś wybił szybę w sklepie? Podejrzewasz, że sąsiad bije żonę? Ktoś Cię oszukał? Zgłoś przestępstwo na policji lub w prokuraturze.  W ten sposób pomożesz ofierze, zwiększysz bezpieczeństwo w swoim miejscu zamieszkania bądź też uda Ci się odzyskać skradzione mienie. Przede wszystkim przestępstwo może zgłosić […]

Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wynikłej ze zbrodni lub występku

Instytucja przedawnienia roszczeń majątkowych ma ogromne znaczenie dla efektywnego i racjonalnego działania sądów. Względy ekonomii procesowej, sprawność postępowania, a także jakość jego prowadzenia, mogłyby znacząco ucierpieć, gdyby możliwe było nieograniczone w czasie dochodzenie roszczeń. Regulacja tej materii ma za sobą wiele zmian i debat legislacyjnych. W obecnym stanie prawnym art. […]

Charakter pojedynczego zachowania w konstrukcji czynu ciągłego

Różnorodność zachowań podejmowanych przez jednostki w społeczeństwie wymusza na prawie karnym wykształcenie takich postaci czynu zabronionego, które jak najpełniej oddadzą charakter ludzkiej aktywności. Obok form stadialnych czy zjawiskowych na szczególną uwagę zasługuje więc konstrukcja czynu ciągłego regulowana art. 12 kk. Wykładnia powołanego przepisu pozwala naszkicować następujący mechanizm: wielość zachowań podjętych […]

Dopalacze jak narkotyki? PE przyjmuje nowe przepisy

We wtorek Parlament Europejski przyjął dyrektywę ustalajacą, ​że produkcja dopalaczy będzie karana sankcjami. Kary będą nakładane nie tylko za produkcje, ale i za dystrybucje dopalaczy, zrównując je z karami dotyczącymi narkotyków. Państwa członkowskie Unii Europejskiej mają 12 miesięcy na dostosowanie swoich przepisów do nowego prawa unijnego. Oznacza to, że wkrótce większość […]

Wygaśnięcie mandatu członka zarządu i rady nadzorczej

Zgodnie z art. 18 KSH, nie może być członkiem zarządu i komisji rewizyjnej osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa. Przestępstwa te określone są natomiast w paragrafie 2 tego artykułu. Mowa o przestępstwach przeciwko: ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu (np. przywłaszczenie, oszustwo), przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, […]

Zaczął funkcjonować rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym

Z dniem 1 października zaczął funkcjonować rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym. W oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym Dz.U. 2016 poz. 862. Do rejestru będą wpisywani sprawcy najcięższych przestępstw. W szczególności gwałtów ze szczególnym okrucieństwem, gwałtu na dzieciach poniżej 15 […]