Tarcza finansowa. Na co można przeznaczyć środki z subwencji PFR?

27 maja 2020
hello world!

Program Tarcza Finansowa obsługiwany jest przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Celem programu jest natomiast pomoc przedsiębiorcom, którzy odczuli skutki epidemii w postaci zmniejszenia obrotów gospodarczych oraz utraty płynności finansowej. Na co mogą zostać przeznaczone subwencje PFR?

Pomoc realizowana ma być m.in. poprzez:

 • udostępnienie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom finansowania na warunkach preferencyjnych, w istotnej części bezzwrotnego, dla zapewnienia płynności i stabilności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce w związku ze skutkami pandemii COVID-19;
 • przekazanie rekompensat finansowych dla przedsiębiorców w związku ze szkodami w postaci utraconych dochodów lub dodatkowych kosztów poniesionych w wyniku pandemii COVID-19;
 • przeciwdziałanie zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki w okresie kryzysu gospodarczego, wywołanego pandemią COVID-19;
 • stabilizacja finansowa małych i średnich przedsiębiorstw celem ochrony miejsc pracy i bezpieczeństwa finansowego obywateli;
 • zapewnienie pomocy finansowej dla sektorów szczególnie silnie dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

Subwencje PFR mają być udzielane na preferencyjnych warunkach. Po spełnieniu warunków trzy czwarte środków jest bezzwrotna. Program jest natomiast skierowany do ponad 670 tys. polskich firm. Warto wiedzieć, że zdolność kredytowa nie wpływa na udzielenie subwencji. Spłata subwencji rozpoczyna się po 12 miesiącach od otrzymania środków.

O czym powinni jednak pamiętać przedsiębiorcy, którzy otrzymali subwencję? Trzeba mieć świadomość, że subwencje można przeznaczyć wyłącznie na zwykłe koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Nie każdy wydatek zatem będzie się kwalifikował do tego, by można było go pokryć ze środków pochodzących z subwencji.

Subwencje PFR - na co można przeznaczyć środki

Środki z subwencji finansowej można przeznaczyć wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej:

 • wynagrodzenia pracowników;
 • koszty zakupu towarów i materiałów;
 • koszty usług obcych;
 • bieżące koszty obsługi finansowania zewnętrznego;
 • koszty najmu (lub innych umów o podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej);
 • wszelkie należności o charakterze publicznoprawnym (podatki, opłaty, składki ZUS);
 • zakup urządzeń oraz innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Subwencję można spożytkować na potrzeby spłaty zaciągniętych kredytów. Jednakże z założeniem, że na wcześniejszą spłatę zobowiązań kredytowych można przeznaczyć maksymalnie 25% udzielonej subwencji.

Na co nie wolno przeznaczać środków z subwencji

Środki z subwencji nie mogą być przeznaczone między innymi na:

 • dokonywanie jakichkolwiek płatności – w tym ich zwrot lub spłatę – do właścicieli lub podmiotów powiązanych, o ile rozliczenia nie są dokonywane w toku normalnej działalności i jest to dozwolone umową zawartą z PFR;
 • nabycie udziałów lub akcji w celu ich umorzenia;
 • fuzje i przejęcia;
 • refinansowanie lub przedterminową spłatę obecnego zadłużenia finansowego.

Subwencji w żadnym wypadku nie można wykorzystać na rozliczenia z podmiotami powiązanymi z beneficjentem. Ponadto zakazuje się przeznaczania środków z subwencji na jakiekolwiek płatności do właściciela przedsiębiorstwa lub też do podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa. Oprócz tego subwencja nie będzie mogła służyć finansowaniu nabycia (przejęcia) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy. Obowiązywał będzie bowiem zakaz wykorzystania subwencji w celu akwizycji.

Jeżeli jednak przedsiębiorca będzie miał wątpliwości, czy dany wydatek można sfinansować z subwencji, powinien wystąpić w tym zakresie z zapytaniem do PFR.

Subwencje PFR - konsekwencje niewłaściwego wydatkowania

Przedsiębiorca przed otrzymaniem subwencji zawiera z PFR umowę. W ramach tej umowy zobowiązuje się przestrzegać zasady wydatkowania subwencji. Chodzi o przeznaczenie subwencji na pokrycie odpowiednich kosztów.

W przypadku naruszenia przez przedsiębiorcę warunków wydatkowania subwencji PFR może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku subwencja finansowa stanie się wymagalna w terminie 14 dni roboczych od dnia udostępnienia przedsiębiorcy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w sposób pozwalający przedsiębiorcy zapoznać się z tym wypowiedzeniem.

Subwencje PFR - tworzenie subkonta dla subwencji

Środki pochodzące z subwencji PFR można wykorzystać wyłącznie na wydatki związane z bieżącą działalnością gospodarczą. Poza tym należy pamiętać, że subwencja podlega częściowo zwrotowi. Przede wszystkim zależy to od utrzymania/nieutrzymania miejsc pracy.

Mając powyższe na uwadze, uzasadnionym wydaje się założenie w banku subkonta celem rozliczania subwencji. Najlepiej zrobić to jednak jeszcze przed złożeniem wniosku o subwencję. W takiej sytuacji wydatki wiążące się z bieżącą działalnością gospodarczą będzie można rozliczać z tego subkonta. Natomiast wydatki, na które nie wolno przeznaczać środków z subwencji, byłyby rozliczane z innego konta. Większość banków oferuje takie rozwiązanie. Jeżeli subwencja została już natomiast wypłacona na rachunek firmy, należy udać się do banku celem zasięgnięcia informacji o możliwości założenia takiego subkonta.

chevron-down
Copy link