Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

Powtórka przed egzaminem – Traktat o Unii Europejskiej

Spis treści
rozwiń spis treści

Traktat o Unii Europejskiej to kolejny akt prawny, jaki omówimy w naszym cyklu. Traktat z Maastricht, bo taka jest jego potoczna nazwa, wszedł w życie 1 listopada 1993 roku po przeprowadzonych referendach w 12 krajach członkowskich. Jakie są jego główne założenia?

Traktat o Unii Europejskiej – Rada Europejska

Rada Europejska składa się z:

 • szefów państw lub rządów państw członkowskich,
 • przewodniczącego Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej.

Ponadto mogą im towarzyszyć ministrowie i jeden członek Komisji Europejskiej.

Rada Europejska zbiera się 2 razy w ciągu półrocza. Nadaje Unii impulsy niezbędne do jej rozwoju oraz określa ogólne kierunki i priorytety polityczne. Warto wiedzieć, że Rada Europejska nie pełni jednak funkcji prawodawczej. Wybiera swojego przewodniczącego na 2,5-letnią kadencję. Mandat przewodniczącego może być natomiast jednokrotnie odnawiany.

Zasada przyznania

Unia działa wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez państwa członkowskie w traktatach do osiągnięcia określonych w nich celów. Wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii w traktatach należą do państw członkowskich.

Zasada pomocniczości

Zgodnie z zasadą pomocniczości, w dziedzinach, które nie należą do jej wyłącznej kompetencji, Unia podejmuje działania tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym oraz lokalnym, i jeśli ze względu na rozmiary lub skutki proponowanego działania możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii.

Na uzasadniony wniosek:

 • 1/3 państw członkowskich,
 • Parlamentu Europejskiego lub
 • Komisji Europejskiej,

Rada Unii Europejskiej, stanowiąc większością 4/5 swych członków, po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, może stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez państwo członkowskie wartości poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, poszanowania praw człowieka oraz państwa prawnego. W związku z powyższym może skierować zatem do tego państwa członkowskiego zalecenia.

Rada Europejska określa cele i ogólne wytyczne wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

Ponadto Rada Unii Europejskiej może, na wniosek wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, mianować specjalnego przedstawiciela. Powierza mu wykonywanie mandatu w odniesieniu do poszczególnych spraw politycznych.

Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa regularnie konsultuje się z Parlamentem Europejskim w zakresie:

 • głównych aspektów i podstawowych opcji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz
 • wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

Traktat o Unii Europejskiej – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej obejmuje:

 • Trybunał Sprawiedliwości,
 • Sąd,
 • sądy wyspecjalizowane.

W skład Trybunału Sprawiedliwości wchodzi jeden sędzia z każdego państwa członkowskiego. Pracę Trybunału Sprawiedliwości wspierają natomiast rzecznicy generalni. Sędziowie i rzecznicy generalni Trybunału Sprawiedliwości są mianowani za wspólnym porozumieniem przez rządy państw członkowskich na 6 lat.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeka zgodnie z traktatami:

 • w zakresie skarg wniesionych przez państwa członkowskie, instytucje lub osoby fizyczne albo prawne;
 • w trybie prejudycjalnym, na wniosek sądów państw członkowskich, w sprawie wykładni prawa Unii Europejskiej lub ważności aktów przyjętych przez instytucje oraz
 • innych sprawach przewidzianych w traktatach.

O członkostwo w Unii może ubiegać się każde państwo, które szanuje takie zasady jak wolność czy demokracja, a ponadto zobowiązuje się je wspierać.

Traktat zawarto na czas nieograniczony.

Przeczytaj również: Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Egzamin z 2017 roku

Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej, Rada Europejska, zwoływana przez jej przewodniczącego (o ile przewodniczący nie zwołuje nadzwyczajnego posiedzenia) zbiera się:

A. raz w miesiącu,

B. dwa razy w ciągu półrocza,

C. raz w roku.

Odpowiedź: B (art. 15 ust. 3 Traktatu)

Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej obejmuje:

A. Trybunał Sprawiedliwości, Sąd i sądy wyspecjalizowane,

B. wyłącznie Trybunał Sprawiedliwości i sądy wyspecjalizowane,

C. wyłącznie Sąd i sądy wyspecjalizowane.

Odpowiedź: A (art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej)

Egzamin z 2018 roku

Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej, reprezentacja obywateli Unii Europejskiej w Parlamencie Europejskim ma charakter degresywnie proporcjonalny, z minimalnym progiem:

A. pięciu członków na Państwo Członkowskie,

B. sześciu członków na Państwo Członkowskie,

C. ośmiu członków na Państwo Członkowskie.

Odpowiedź: B (art. 14 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej)

Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej, członkowie Parlamentu Europejskiego są wybierani w powszechnych wyborach bezpośrednich, w głosowaniu wolnym i tajnym, na kadencję:

A. czteroletnią,

B. pięcioletnią,

C. sześcioletnią.

Odpowiedź: B (art. 14 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej)

Egzamin z 2019 roku

Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej, Przewodniczącego Komisji Europejskiej wybiera:

A. Parlament Europejski, a kandydata na tę funkcję przedstawia Rada Europejska,

B. Rada Europejska, a kandydata na tę funkcję przedstawia Parlament Europejski,

C. Komisja Europejska.

Odpowiedź: A (art. 17 ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej)

Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej, wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa jest jednym z wiceprzewodniczących:

A. Rady Europejskiej,

B. Komisji Europejskiej,

C. Rady do Spraw Zagranicznych.

Odpowiedź: B (art. 18 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej)

Egzamin z 2020 roku

Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej, za wyjątkiem posiedzeń nadzwyczajnych, Rada Europejska zbiera się:

A. w każdy pierwszy wtorek miesiąca,

B. raz w miesiącu,

C. dwa razy w ciągu półrocza.

Odpowiedź: C (art. 15 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej)

Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej, kadencja Komisji Europejskiej wynosi:

A. cztery lata,

B. pięć lat,

C. sześć lat.

Odpowiedź: B (art. 17 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej)

Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej obejmuje:

A. Trybunał Sprawiedliwości, Sąd i sądy wyspecjalizowane,

B. Trybunał, Europejski Trybunał Karny i Sąd Patentowy,

C. Trybunał, Sąd Pierwszej Instancji i Sąd Własności Intelektualnej.

Odpowiedź: A (art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej)

Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career