Powtórka przed egzaminem – wojewoda i administracja rządowa w województwie

8 września 2021
hello world!

Kontynuujemy omawianie ustaw, które znalazły się w wykazie aktów prawnych wymaganych na egzaminie wstępnym na aplikację. Dziś – wojewoda i administracja rządowa w województwie.

Zadania administracji rządowej w województwie wykonują:

 • wojewoda;
 • organy rządowej administracji zespolonej w województwie, w tym kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży;
 • organy niezespolonej administracji rządowej;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jeżeli wykonywanie przez nie zadań administracji rządowej wynika z odrębnych ustaw lub z zawartego porozumienia;
 • starosta, jeżeli wykonywanie przez niego zadań administracji rządowej wynika z odrębnych ustaw;
 • inne podmioty, jeżeli wykonywanie przez nie zadań administracji rządowej wynika z odrębnych ustaw.

Wojewoda jest przede wszystkim:

 • przedstawicielem Rady Ministrów w województwie;
 • zwierzchnikiem rządowej administracji zespolonej w województwie;
 • organem rządowej administracji zespolonej w województwie;
 • organem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków pod względem legalności;
 • reprezentantem Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach;
 • organem administracji rządowej w województwie, do którego właściwości należą wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie niezastrzeżone w odrębnych ustawach do właściwości innych organów tej administracji;
 • organem wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
 • obowiązany zapewnić gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w województwie w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki.

Przeczytaj również: Rada Ministrów RP - jakie ma kompetencje?

Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Na stanowisko wojewody może być powołana osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie;
 • posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny;
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków wojewody;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wicewojewodę powołuje i odwołuje Premier na wniosek wojewody.

Wojewoda i administracja rządowa w województwie – nadzór nad działaniami wojewody

Działalnością wojewody kieruje Premier. W szczególności wydaje on w tym zakresie wytyczne i polecenia. Ponadto żąda przekazywania sprawozdań z działalności wojewody oraz dokonuje okresowej oceny jego pracy. Poza tym Premier sprawuje nadzór nad działalnością wojewody w oparciu o kryterium zgodności jego działania z polityką rządu. Natomiast minister właściwy do spraw administracji publicznej sprawuje nadzór nad działalnością wojewody na podstawie kryterium zgodności jego działania z powszechnie obowiązującym prawem, a także pod względem rzetelności i gospodarności.

Spory między wojewodami oraz między wojewodą a członkiem Rady Ministrów albo centralnym organem administracji rządowej rozstrzyga Premier.

Wojewoda i administracja rządowa w województwie – zadania wojewody

Wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków. Ponadto wykonuje on swoje zadania przy pomocy urzędu wojewódzkiego oraz organów rządowej administracji zespolonej w województwie. W celu usprawnienia działania tych organów wojewoda może natomiast tworzyć delegatury urzędu wojewódzkiego.

Wojewoda nadaje urzędowi wojewódzkiemu statut, który podlega zatwierdzeniu przez Premiera. Następnie statut podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

W skład urzędu wojewódzkiego wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • wydziały – do realizacji merytorycznych zadań urzędu,
 • biura – do zadań w zakresie obsługi urzędu,
 • oddziały.

Szczegółową organizację oraz tryb pracy urzędu wojewódzkiego określa regulamin. Regulamin ten ustala wojewoda w drodze zarządzenia.

W celu realizacji powierzonych zadań wojewoda wydaje zarządzenia. Może zatem upoważnić na piśmie pracowników urzędu wojewódzkiego do załatwiania określonych spraw w ustalonym zakresie. Przede wszystkim może upoważnić do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń. Nie może natomiast upoważnić do wstrzymywania egzekucji administracyjnej. Ponadto może powierzyć prowadzenie niektórych spraw z zakresu swojej właściwości jednostkom samorządu terytorialnego lub kierownikom państwowych albo samorządowych osób prawnych funkcjonujących w województwie. Powierzenie następuje na podstawie porozumienia wojewody odpowiednio z organem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego, kierownikiem państwowej albo samorządowej osoby prawnej.

Wojewoda odpowiada za wykonywanie polityki rządu w województwie, a zatem przede wszystkim:

 • dostosowuje do miejscowych warunków cele polityki Rady Ministrów oraz kontroluje wykonanie wynikających stąd zadań;
 • zapewnia współdziałanie wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie i kieruje ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków;
 • dokonuje oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa, opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy;
 • wykonuje zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz zarządzania kryzysowego;
 • przedstawia Radzie Ministrów projekty dokumentów rządowych w sprawach dotyczących województwa.

Wojewoda i administracja rządowa w województwie – uprawnienia wojewody

Wojewoda może wstrzymać egzekucję administracyjną w drodze decyzji administracyjnej. Wstrzymanie egzekucji dotyczącej należności pieniężnej może być dokonane w odniesieniu do tej samej należności tylko jednorazowo, na okres nie dłuższy niż 30 dni.

Wojewoda kontroluje przede wszystkim wykonywanie przez organy rządowej administracji zespolonej w województwie zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych, ustaleń Rządu oraz wytycznych i poleceń Premiera. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wojewoda może jednak kontrolować sposób wykonywania przez organy niezespolonej administracji rządowej działające w województwie zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych. Kontrola ta wykonywana jest natomiast pod względem:

 • legalności, gospodarności, celowości i rzetelności – w odniesieniu do działalności organów administracji rządowej oraz innych podmiotów,
 • legalności, gospodarności i rzetelności – w odniesieniu do organów samorządu terytorialnego.

Wojewoda jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej w województwie:

 • kieruje nią i koordynuje jej działalność;
 • kontroluje jej działalność;
 • zapewnia warunki skutecznego jej działania;
 • ponosi odpowiedzialność za rezultaty jej działania.

Przeczytaj również: Odwołanie od decyzji administracyjnej

Egzamin z 2017 roku

Zgodnie z ustawą o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, wojewoda może wstrzymać egzekucję administracyjną w drodze:

A. zarządzenia,

B. postanowienia,

C. decyzji administracyjnej.

Odpowiedź: C (art. 27 ust. 1 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie)

Egzamin z 2018 roku

Zgodnie z ustawą o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, wicewojewodę powołuje i odwołuje, na wniosek wojewody:

A. Prezes Rady Ministrów,

B. Rada Ministrów,

C. minister właściwy do spraw administracji publicznej.

Odpowiedź: A (art. 7 ust. 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie)

Egzamin z 2019 roku

Zgodnie z ustawą o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, szczegółową organizację oraz tryb pracy urzędu wojewódzkiego określa regulamin ustalony przez wojewodę w drodze:

A. zarządzenia,

B. rozporządzenia,

C. postanowienia.

Odpowiedź: A (art. 16 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie)

Egzamin z 2020 roku

Zgodnie z ustawą o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, wicewojewodę powołuje:

A. minister właściwy do spraw administracji publicznej na wniosek wojewody,

B. Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej,

C. Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody.

Odpowiedź: C (art. 7 ust. 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie)

chevron-down
Copy link