Kolej Plus zawiezie nas do małych miejscowości?

24 maja 2019
hello world!

Uproszczenie procedur finansowania inwestycji kolejowych ze środków publicznych. Rozwój oraz wsparcie przy remontach linii lokalnych. Uregulowanie kwestii dotyczących gruntów pod zlikwidowanymi liniami kolejowymi. To główne założenia nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym.

Projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym skierowano obecnie do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych i opiniowania. Zmiany w akcie prawnym skierowane są przede wszystkim w stronę rozwoju i rewitalizacji linii lokalnych.

Przede wszystkim planuje się poprowadzić linie kolejowe do miast i miasteczek, do których do tej pory pociągi nie dojeżdżały. Ponadto trzeba stworzyć rozwiązania prawne, dzięki którym kolej stanie się bardziej przyjazna dla pasażerów. – Polacy wracają na kolej – to sukces, ale i zobowiązanie. Musimy się starać, aby coraz więcej osób stawiało na ten szybki, bezpieczny i ekologiczny środek transportu – mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Prostsze finansowanie, więcej pociągów

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym ma się przyczynić do rozwoju sieci kolejowej w najmniejszych miejscowościach. Pomóc ma w tym uproszczenie procedury finansowania inwestycji kolejowych. Środki na finansowanie miałyby pochodzić z budżetu państwa. Prostsza procedura to również zachęta dla wojewodów do tworzenia połączeń między województwami. To zwiększy mobilność mieszkańców małych miejscowości. Zachęci ich np. do poszukiwania pracy poza miejscem zamieszkania. Chętniej będą też wyjeżdżać w celach rekreacyjnych, np. do kina, muzeum czy centrum handlowego w większym mieście.

Przepisy mają też umożliwić przeznaczenie środków Funduszu Kolejowego na finansowanie lub współfinansowanie przez województwa zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych.

Zmiany dotyczące użyczenia gruntów

Nowelizacja to większe uprawnienia dla wojewodów. Będą oni mogli realizować przewozy dalej niż do granicy województwa. Zmiana ma również wyeliminować brak kontroli formalnej nad likwidacją linii kolejowej. Przywróci bowiem wymóg uzyskania zgody właściwego ministra przed zlikwidowaniem takiej trasy.

Grunty pod zlikwidowanymi liniami kolejowymi i bocznicami miałyby trafiać do użyczenia jednostkom samorządu terytorialnego. Samorządy mogłyby je wykorzystać na cele transportowe. Co ważne, przekazywana byłaby im również cała infrastruktura po zlikwidowanej sieci.

Zmiana przepisów ma również umożliwić przekazywanie zabytkowego mienia PKP lub PKP PLK do użytku publicznego. Co ważne, korzystanie to mogłoby być nieodpłatne. Opiekę nad zabytkami pełniłby samorząd terytorialny lub organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną i status organizacji pożytku publicznego.

chevron-down
Copy link