Przepisy o gazie, odpadach i pojazdach drogowych niezgodne z prawem UE

Komisja Europejska zaapelowała do Polski o prawidłową transpozycję unijnych przepisów w zakresie dostaw gazu, odpadów i pojazdów drogowych. Komisja zadecydowała, że polskie przepisy nie spełniają wymogów unijnych. Polska ma teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do wszystkich zastrzeżeń zgłoszonych przez Komisję. W przypadku braku reakcji Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

Zła transpozycja przepisów o dostawie gazu

Komisja Europejska zadecydowała o przesłaniu Polsce wezwania do usunięcia uchybienia. Ma ono związek z brakiem zgodności z unijnymi wymogami, określonymi w rozporządzeniu nr 2017/1938 w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego.

Polska wprowadziła zapisy, zgodnie z którymi przedsiębiorstwa importujące gaz do Polski muszą spełnić szereg obowiązków, ażeby móc magazynować paliwo zagranicą. Powoduje to, że jest to nieatrakcyjne i bardzo uciążliwe. Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego przewiduje możliwość ustanowienia obowiązków w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Podmiot taki musi jednak spełnić szereg warunków. Są nimi między innymi zapewnienie konkurencyjności oraz nieutrudnianie funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Dyrektywa w sprawie odpadów

Komisja Europejska wskazała również na to, iż Polska nie zapewniła prawidłowej transpozycji niektórych przepisów dyrektywy w sprawie odpadów. Mowa tutaj o dyrektywie ramowej 2008/98/WE. Wątpliwości budzą przepisy dotyczące przede wszystkim ponownego użycia i recyklingu odpadów z budowy i rozbiórki. Celem zainteresowania Komisji były też zapisy dotyczące wymogów związanych z odpadami niebezpiecznymi i treść planów gospodarowania odpadami. Zdaniem Komisji prawidłowa transpozycja tychże przepisów jest bardzo ważna. Ma bowiem zasadnicze znaczenie dla przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Pojazdy drogowe

Komisja zwróciła się też do Polski, Niemiec i Słowenii o przeprowadzenie prawidłowej transpozycji przepisów dyrektywy 2015/719/UE. Dotyczy ona maksymalnych obciążeń i wymiarów określonych pojazdów drogowych. Ponieważ ten akt prawny dotyczy przede wszystkim ruchu międzynarodowego, jego prawidłowa transpozycja ma bardzo duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego i swobodnego przepływu towarów na terytorium unijnym.

 

Produkty gazowe i węglowe

Komisja Europejska wezwała też Polskę do usunięcia uchybienia w związku ze zwolnieniem produktów gazowych i węglowych z podatku akcyzowego. Zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/96/WE w sprawie opodatkowania energii przedsiębiorstwa korzystające z takich zwolnień ze względu na to, że przyczyniają się do poprawy stanu środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej, mają obowiązek wprowadzać ulepszenia idące dalej niż wymagają tego wiążące unijne instrumenty takie jak EU ETS. Polskie przepisy nie wymagają jednak takiego poziomu efektywności energetycznej i ich stosowanie powoduje zakłócenia konkurencji na rynku wewnętrznym.