Czym jest Turystyczny Fundusz Gwarancyjny?

27 sierpnia 2020
hello world!

W 2019 roku 18,1% polskich turystów, planując upragniony wypoczynek, zdecydowało się na skorzystanie z oferty biura podróży. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć zmartwień związanych z samodzielną organizacją wycieczki. Pozwala także, dzięki coraz popularniejszym ofertom last minute, na spontaniczne podejmowanie decyzji urlopowych. Co jednak w sytuacji, gdy wyczekiwany wyjazd nie dojdzie do skutku? Co, jeśli podczas relaksu na rajskiej plaży dotrze do nas wiadomość, że biuro, które nas tu wysłało, niespodziewanie ogłosiło bankructwo? Nie ma powodów do paniki. Z pomocą przyjdzie nam Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Czym jest Turystyczny Fundusz Gwarancyjny?

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (dalej: TFG) to stosunkowo nowe rozwiązanie na rynku ubezpieczeń – utworzono go w 2016 roku jako wyodrębniony rachunek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który zajmuje się wypłatą odszkodowań niewinnym ofiarom wypadków. Misją TFG jest finansowe zabezpieczanie podróżnych korzystających z usług polskich biur podróży. Informacje dotyczące tych instytucji znajdują się w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych prowadzonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Co to oznacza dla nas – podróżujących? Turystyczny Fundusz Gwarancyjny to nic innego jak dodatkowe zabezpieczenie, na wypadek niewypłacalności biura, za pośrednictwem którego udajemy się w podróż. Środki z funduszu w przypadku opłaconych, a niezrealizowanych umów o świadczenie usług turystycznych posłużą na zwrot pieniędzy klientom. W razie natomiast ogłoszenia przez touroperatora upadłości pokryją koszty powrotu podróżnych do domu. Ideą przyświecającą utworzeniu TFG było zwiększenie ochrony interesów klientów operatorów turystyki po fali bankructw, która zdziesiątkowała rynek w 2012 r. Wtedy to w niedługich odstępach czasowych upadło aż 10 polskich biur podróży. Pozostawiono wielu klientów za granicą, bez gwarancji bezpiecznego powrotu do domu.

Nasz wyjazd objęty jest zabezpieczeniem TFG, jeżeli biuro organizujące wycieczkę (lub pośrednik w jej sprzedaży) znajduje się w wykazie wspomnianej wyżej Ewidencji oraz jeśli wycieczka, którą wybraliśmy, zawiera się w zakresie terytorialnym działalności tego biura. Jako że TFG stanowi II filar zabezpieczenia turystycznego, warunkiem uruchomienia środków TFG jest istnienie i wyczerpanie zabezpieczenia z pierwszego filaru, czyli zabezpieczenia finansowego organizatorów turystyki i pośredników turystycznych z gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej bądź zawartej umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych.

Należy pamiętać, że w Ewidencji znajdują się oficjalne, a nie handlowe, nazwy biur podróży. Te bez problemu znajdziemy na stronach internetowych biur bądź w umowie, którą podpisaliśmy.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – jaką kwotę można otrzymać?

Aby zobrazować skalę przedsięwzięcia, należy wspomnieć, że na koniec 2017 r. na koncie TFG znajdowało się 43 mln złotych. Aż 80% tej sumy przeznaczono na zabezpieczenie zagranicznych wycieczek czarterowych.

Jak wygląda zwrot kosztów w praktyce? Jeżeli opłacona przez nas wycieczka nie dojdzie do skutku z powodu niewypłacalności touroperatora, wówczas przysługiwał nam będzie całkowity zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli jego realizacja nastąpi tylko częściowo, otrzymamy zwrot nakładów za niezrealizowaną część. W sytuacji natomiast, gdy wykupiliśmy dodatkowe, powiązane usługi turystyczne, a te z przyczyn dotyczących przedsiębiorcy nie zostaną zrealizowane, przysługiwać nam będzie prawo zwrotu kosztów za każdą opłaconą usługę.

Roszczenie o zwrot poniesionych kosztów należy skierować do podmiotu, który udzielił zabezpieczenia danemu touroperatorowi. Tym samym uruchomimy I filar finansowego zabezpieczenia podróży. Podmiot ten w ciągu 30 dni (w szczególnych przypadkach termin może ulec wydłużeniu do 90 dni) rozpatrzy i zweryfikuje wniosek. Następnie przekaże nam on szczegółowe wyliczenie należnego zwrotu. W terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jego doręczenia powinna natomiast zostać dokona wypłata wskazanej kwoty. Może jednak się okazać, że I filar zabezpieczenia finansowego będzie niewystarczający? Wówczas nastąpi uruchomienie środków TFG. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci je nam natomiast po uzyskaniu od podmiotu zabezpieczającego touroperatora wyliczenia brakującej kwoty.

Przeczytaj również:
Odpowiedzialność biura podróży za nieudany urlop

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny a imprezy nieobjęte zabezpieczeniem

Należy pamiętać, że nie wszystkie usługi, które może zaoferować swoim klientom touroperator, objęte będą ochroną w ramach Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Wyłączone z tego systemu zabezpieczenia są:

 • wyjazdy i powiązane z nimi usługi:
  • oferowane okazjonalnie, niezarobkowo i wyłącznie dla ograniczonych grup klientów,
  • organizowane na podstawie umowy generalnej o organizowanie podróży służbowych,
  • trwające krócej niż 24 godziny i nieobejmujących noclegu,
 • pojedyncze usługi turystyczne.

Ile kosztuje Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i jak go wykupić?

Zasoby TFG biorą się ze składek. Każde bowiem legalnie działające w Polsce biuro podróży ma obowiązek je uiszczać. Dotyczy to także pośredników ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Touroperatorzy opłacają składkę za każdego członka imprezy turystycznej objętego umową o udział w niej. Musi to nastąpić w terminie do 21. dnia każdego miesiąca za okres poprzedniego miesiąca kalendarzowego. Wysokość składki zależy od destynacji oraz ryzyka powiązanego z daną imprezą turystyczną. Ryzyko to wynika m.in. z rodzaju środka transportu, jakim poruszać mają się podróżni. Kwoty składek określono szczegółowo w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Wynoszą one:

 • 15 zł/os. – za imprezy samolotowe czarterowe za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską,
 • 13 zł/os. – za imprezy nie czarterowe realizowane poza Europę,
 • 10 zł/os. – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe w Europie za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską.

Opłata za zabezpieczenie TFG należna jest z dniem zawarcia umowy bądź dokonania przez podróżnego płatności na rzecz touroperatora, jeżeli jest on wcześniejszy niż dzień zawarcia umowy i doliczana jest do ceny wybranej przez nas usługi. Zatem przykładowo: wykupując dwuosobową wycieczkę do Hiszpanii, na którą udamy się wyczarterowanym samolotem, do ceny wyjazdu doliczone zostanie nam 30 zł tytułem zabezpieczenia w ramach TFG.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny a e-Deklaracja

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych touroperatorzy mają obowiązek składania do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego do 21. dnia każdego miesiąca deklaracji obejmującej poprzedni miesiąc działalności. Muszą w niej przedstawić:

 • wyliczenie wysokości należnych składek na TFG,
 • liczbę i rodzaj umów o udział w imprezie turystycznej bądź umów przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych z podróżnym, zawartych w danym miesiącu oraz liczbę podróżnych objętych zawartymi w danym miesiącu umowami,
 • informację o zabezpieczeniach finansowych posiadanych w okresie, za jaki składają deklarację i o podmiotach ich udzielających,
 • informację o liczbie podróżnych, za których należna jest składka na TFG, a impreza turystyczna bądź powiązana usługa została odwołana przez organizatora ze względu na niewystarczającą liczbę zgłoszeń (o ile jej realizacja była od liczby zgłoszeń zależna), z uwagi na rozwiązanie umowy bądź odstąpienie od niej przez podróżnego, a także w przypadku zmiany liczby podróżnych, których dana umowa dotyczy.

Od marca 2020 r. przedsiębiorcy mogą składać deklaracje przez internet. Taka możliwość pojawia się po dokonaniu rejestracji w portalu TFG za pomocą loginu – numeru ewidencyjnego z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych i hasła, które każdy touroperator otrzyma listem poleconym od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego po zostaniu wpisanym do Ewidencji przez właściwy urząd marszałkowski.

chevron-down
Copy link