Ubezpieczenie rolnika, a szkoda wyrządzona przez psa

Ubezpieczony rolnik ma prawo do odszkodowania z zakładu ubezpieczeń. Odnosi się to również do sytuacji, w której szkodę wyrządził jego pies. Sąd Najwyższy po rozpatrzeniu zapytania prawnego złożonego przez Rzecznika Finansowego podjął uchwałę (III CZP 114/16).

20 czerwca 2017 roku SN, w składzie siedmiu sędziów na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej, przyjrzał się zagadnieniu, które  otrzymał od Rzecznik Aleksandry Wiktorow z 9 grudnia 2016 roku. Poniżej znajduje się treść zapytania prawnego, o którym mowa.

Czy art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.  o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (…) ma zastosowanie do szkód powstałych przy udziale psa wykorzystywanego przez rolnika użytkowo w gospodarstwie rolnym?

Kwestie sporne w orzecznictwie należało wyjaśnić

Sprawa została poruszona ze względu na praktykę zakładów ubezpieczeń, które dotyczyły szkód związanych bezpośrednio z pracą w obrębie gospodarstwa rolnego. Działo się tak ze względu na różnorodność orzecznictwa w tym zakresie.

Zdaniem Rzecznika godne pochwały jest stanowisko określające psa jako jednostkę wykorzystywaną w gospodarstwie rolnym w postaci użytkowej. Mowa tutaj o sytuacji, gdy zwierzę np.  pilnuje maszyn. Co jest jednoznaczne z tym, że: stanowi on element gospodarstwa rolnego, zatem szkody powstałe z jego udziałem powinny być uznane za funkcjonalnie związane z posiadaniem gospodarstwa rolnego.

SN zgadza się z Rzecznikiem

SN w pełni się zgodził, że jeżeli pies pełni rolę użytkową i stanowi nieodłączną część poprawnie działającego gospodarstwa, powinien być objęty odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń. Podkreślono również, że nie można przyjąć tego samego stanowiska w stosunku do zwierząt domowych (w tym psów) hodowanych dla przyjemności.