Ulga termomodernizacyjna

3 września 2018
hello world!

Przedłożony 27 sierpnia 2018 roku projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Poprawa jakości powietrza i ograniczenie smogu jest jednym z priorytetów polityki Rządu. Osiągnięcie tego celu wymaga różnorakich przedsięwzięć, w tym stworzenia zachęt dla obywateli do aktywnego włączenia się w jego realizację. Jednym ze sposobów poprawy jakości powietrza w Polsce jest termomodernizacja budynków mieszkalnych.

Dotychczasowe wsparcie państwa termomodernizacji budynków mieszkalnych polegające m.in. na przyznawaniu premii termomodernizacyjnej stanowiącej 20% kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest niewystarczające dla osiągnięcia podstawowego celu – poprawy jakości powietrza. Stąd też w ostatnim czasie następuje intensyfikacja działań państwa nakierowanych na poprawę w Polsce jakości powietrza oraz efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych poprzez ich termomodernizację.

Program "Czyste Powietrze"

Przykładem tych działań jest uruchomienie programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. W jego ramach właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych będą mogli korzystać z dotacji z NFOŚiGW na realizację w tych domach przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Dotacje będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto proponowane są zmiany m.in. w ustawie o termomodernizacji i remontach. Umożliwią one włączenie samorządów gminnych do realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych na swoim terenie, finansowanych w części z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, skierowanych do osób ubogich energetycznie. W powyższych przykładach beneficjentami pomocy państwa mają być osoby, które spełniają określone kryteria dochodowe i/lub majątkowe. Dla uzupełnienia oferty pomocy państwa w realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych proponuje się stworzenie zachęty podatkowej dla osób będących właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, które będą w stanie sfinansować przedsięwzięcie termomodernizacyjne bez udziału środków publicznych.

Dla tych osób, będących podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych adresowany jest instrument podatkowy, w postaci odliczenia od dochodów (przychodów) wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wsparcie państwa będzie w tym przypadku polegało na rezygnacji z części podatku od tych osób w związku ze zrealizowaniem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Pomoc państwa poprzez dotację z NFOŚiGW, realizację przez gminy przedsięwzięć niskoemisyjnych czy limit ulgi termomodernizacyjnej jest skorelowana i wynosi maksymalnie 53 tys. zł.

Proponowane w projekcie zmiany polegają na wprowadzeniu ulgi podatkowej, zwanej dalej „ulgą termomodernizacyjną”. Jej celem jest stworzenie w podatku dochodowym od osób fizycznych zachęty do termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Adresatem ulgi termomodernizacyjnej są podatnicy podatku PIT opłacający podatek:

  • według skali podatkowej,
  • 19% stawki podatku oraz
  • opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Przy czym podatnicy, którzy korzystali z innej pomocy państwa na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, np. poprzez dotacje z programów realizowanych przez NFOŚiGW, w zakresie wydatków sfinansowanych z tych dotacji, nie będą objęci ulgą termomodernizacyjną.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Z uwagi na cel ulgi termomodernizacyjnej, wprowadzono wymóg, aby odliczeniu podlegały wyłącznie wydatki określone w audycie energetycznym. Przeprowadzenie audytu energetycznego przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia daje gwarancję, że poniesione wydatki dadzą wymierny efekt termomodernizacyjny. Proponowana ulga ma premiować efektywną termomodernizację.

Wprowadza się limit odliczenia. Odliczeniu od dochodu (podatku) będzie podlegać 23% wydatków. Przy czym ogólna kwota odliczeń nie będzie mogła przekroczyć 53 tys. zł. Nie ma znaczenia liczba realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych latach.

W celu zmobilizowania podatników do nierozciągania w czasie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego proponuje się ograniczenie jego realizacji do 3 kolejnych lat.

Jednocześnie wprowadza się upoważnienie dla ministra właściwego do spraw budownictwa, aby w porozumieniu z ministrem do spraw środowiska określił rodzaje wydatków termomodernizacyjnych, w tym w zakresie:

  • wymagań technicznych usług,
  • materiałów i urządzeń stosowanych przy realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Projekt ma wejść w życie 1 stycznia 2019 roku.

chevron-down
Copy link