Wzrost udziału OZE w sprzedaży energii

3 września 2018
hello world!

Od 1 września rząd zwiększy udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Oznacza to, że w 2020 roku wyniesie on 19.5%, a więc o 1% więcej niż w roku 2019.

Możliwość zmiany minimalnego udziału odnawialnych źródeł energii w sprzedaży energii elektrycznej przewiduje art. 60 ustawy o odnawialnych źródłach energii. Takie uprawnienie przysługuje ministrowi energetyki. Zgodnie z ustawą obowiązki umorzenia wynoszą:

  • 19,35% dla zielonych certyfikatów (OZE),
  • 0,65% dla błękitnych certyfikatów (biogaz).

Projekt rozporządzenia przewiduje wzrost udziału prądu z OZE do 19% w roku 2019 oraz do 20% w 2020. W tym 0,5% przypadnie w udziale wyłącznie na prąd z biogazowni rolniczych. Jak łatwo więc policzyć, rok do roku wzrost energii z OZE wyniesie 1% - obecnie wynosi 17,5%, w roku 2019 będzie to 18,5%, a w roku 2020 już 19,5%. W roku 2020 będzie więc on nawet wyższy niż ten, który przewiduje ustawa.

Rozporządzenie ma wejść w życie 31 sierpnia tego roku.

Biogaz stabilny

Ilość energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia biogazu rolniczego lub uiszczonej opłaty zastępczej do roku 2020 pozostanie bez zmian i wynosić będzie 0,5%. Resort zapewnia jednak, że gwarantuje dalsze funkcjonowanie biogazowni na rynku.

Uzasadnienie wzrostu

W projekcie rozporządzenia wzięto pod uwagę odpływ podmiotów z systemu tzw. zielonych certyfikatów do systemu aukcyjnego. Znaczenie miał również wpływ na odbiorców końcowych i ponoszonych przez nich kosztów systemu wsparcia. Według wyliczeń resortu:

  • sprzedaż energii do odbiorców końcowych wyniosła 116 700 000 MWh,
  • roczna cena średnioważona praw majątkowych w 2017 r. (obejmuje tylko transakcje sesyjne) – 36,47 zł/MWh (dane Towarowa Giełda Energii),
  • maksymalna cena praw majątkowych wynikających z umorzonych świadectw pochodzenia w kolejnych, latach – 125 proc. rocznej średniej ceny średnioważonej praw majątkowych z poprzedniego roku.

Według ME, uwzględniając powyższe założenia, wzrost systemu wsparcia o 1 punkt procentowy w 2019 r. będzie generował koszty dla odbiorców końcowych na poziomie 1,10 zł/MWh, natomiast w 2020 r. 1,38 zł/MWh. Wzrost obowiązku zgodnie z ustawą do 19,35 proc. w 2019 r. spowodowałby wzrost kosztów sytemu wsparcia o 2,04 zł/MWh w porównaniu do poziomu 17,5 proc. oraz o 0,94 zł/MWh w porównaniu do proponowanego scenariusza 18,5 proc.

Aukcje OZE jeszcze w 2018 roku

Resort zakłada, że pod koniec 2018 roku zostaną ogłoszone aukcje OZE. Będą one stanowiły nową formę wsparcia dla energetyki z odnawialnych źródeł. Nowelizacja wprowadza też nowy (opcjonalny)  tryb wsparcia dla małych instalacji wodnych i biogazowych (taryfy gwarantowane obok systemu aukcyjnego). Jest to rozwiązanie bardziej przyjazne  mniejszym inwestorom.

chevron-down
Copy link