Umowa o wykorzystanie sprzętu pracownika do wykonywania pracy w formie telepracy

6 sierpnia 2018
hello world!

W przypadku zawarcia przez pracownika i pracodawcę umowy o wykonywanie pracy w formie telepracy, strony mogą zdecydować, czy telepraca ma być wykonywana z wykorzystaniem sprzętu pracodawcy, czy też sprzętu należącego do pracownika. W tym pierwszym przypadku, odpowiednie postanowienia regulujące tę kwestię powinny znaleźć się w umowie o pracę.

Zgodnie z art. 6711 k.p. w celu uregulowania zasad wykorzystywania sprzętu pracownika można zawrzeć odrębną od umowy o pracę umowę. Zgodnie z § 2 tego artykułu, taka umowa może określać w szczególności:

  • Zakres ubezpieczenia i zasady wykorzystywania przez telepracownika sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy w formie telepracy, stanowiącego własność telepracownika, spełniającego wymagania określone w rozdziale IV (Maszyny i inne urządzenia techniczne) działu dziesiątego (Bezpieczeństwo i higiena pracy);
  • Zasady porozumiewania się pracodawcy z telepracownikiem, w tym sposób potwierdzania obecności telepracownika na stanowisku pracy;
  • Sposób i formę kontroli wykonywania pracy przez telepracownika.

Umowa o wykorzystanie sprzętu

Umowa o wykorzystanie sprzętu telepracownika powinna mieć formę pisemną.

W umowie o wykorzystanie sprzętu pracownika należy wskazać umowę o pracę w związku z którą zawierana jest umowa o wykorzystanie sprzętu pracownika.

W umowie należy wskazać, jaki sprzęt należący do pracownika będzie wykorzystywany do wykonywania przez niego telepracy. Sprzęt najczęściej wykorzystywany to np. komputer, telefon komórkowy, telefon stacjonarny.

W przypadku wykorzystania sprzętu pracownika do wykonywania telepracy, niezbędne jest aby sprzęt ten spełniał wymagania, o których mowa dziale dziesiątym rozdziale IV kodeksu pracy (art. 215-219 k.p.).

Ubezpieczenie sprzętu

Umowa może przewidywać zobowiązanie jednej ze stron do ubezpieczenia sprzętu wykorzystywanego do telepracy.

W Umowie strony mogą wskazać zakres ubezpieczenia.

W umowie strony mogą również uregulować kwestię zasad porozumiewania się pracodawcy z telepracownikiem, m.in. sposób potwierdzania obecności pracownika na stanowisku pracy, a także sposób i formę kontroli wykonywania pracy przez telepracownika. Kwestie te mogą zostać uregulowane także w umowie o pracę.

Przepisy regulujące telepracę pozwalają pracodawcy na przeprowadzanie kontroli wykonywania pracy przez pracownika w miejscu jej wykonywania. Kwestie kontroli mogą zostać uregulowane również w samej umowie o telepracę, wówczas nie ma potrzeby ich regulowania w niniejszej umowie.

W przypadku pracy w domu przepisy szczegółowo regulują zasady i zakres takiej kontroli.

Pracodawca może w umowie zawrzeć postanowienie pozwalające mu na zdalne kontrolowanie urządzeń służących do wykonywania pracy np. komputera, co pozwala mu na sprawdzanie m.in. godzin pracy telepraco wnika. Ta kwestia może zostać uregulowana również w umowie o pracę, wówczas nie ma już konieczności regulowania jej w niniejszej umowie.

Kontrola pracy telepracownika

Pracodawca może w umowie zawrzeć postanowienie pozwalające mu na zdalne kontrolowanie urządzeń służących do wykonywania pracy np. komputera, co pozwala mu na sprawdzanie m.in. godzin pracy telepracownika. Ta kwestia może zostać uregulowana również w umowie o pracę, wówczas nie ma już konieczności regulowania jej w niniejszej umowie.

W przypadku wykorzystywania do telepracy sprzętu pracownika, telepracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości określonej w porozumieniu lub regulaminie, o których mowa w art. 676, lub w umowie o wykorzystanie sprzętu pracownika do telepracy. Przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu bierze się pod uwagę w szczególności normy zużycia sprzętu, jego udokumentowane ceny rynkowe oraz ilość wykorzystanego materiału na potrzeby pracodawcy i jego ceny rynkowe.

Umowa o wykorzystanie sprzętu pracownika związana jest z umową o telepracę. Tym samym, jej rozwiązanie, co do zasady, powinno być uzależnione od okresu obowiązywania samej Umowy o pracę.

Strony mogą zastrzec również inne okoliczności jej rozwiązania np. zaprzestanie wykorzystywania sprzętu telepracownika .

chevron-down
Copy link