Umowa przechowania

19 marca 2019
hello world!

Przez umowę przechowania przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie niepogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie.

Umowa przechowania regulowana jest przez przepisy art. 835 – 845 kodeksu cywilnego.

Do elementów istotnych tej umowy (takich, które muszą zostać zawarte w umowie) zaliczyć należy:

  1. Zobowiązanie Przechowawcy do zachowania rzeczy oddanej mu na przechowanie w stanie niepogorszonym.
  2. Zobowiązanie Składającego do zapłaty wynagrodzenia, jeżeli takowe jest w umowie przewidziane.

Forma umowy

Umowę przechowania można zawrzeć w dowolnej formie, również w formie ustnej. Pomimo braku obowiązku zawarcia umowy na piśmie, należy pamiętać, że taka forma pozwala na dużo bardziej precyzyjne ukształtowanie praw i obowiązków stron umowy, a także uniknięcie wielu sporów na tym tle.

Przechowanie jest umową uregulowaną w kodeksie cywilnym. Nie ma potrzeby zamieszczania w tekście umowy wszystkich postanowień kodeksowych. Są one bowiem wiążące dla stron niezależnie od tego, czy znajdą się w umowie.

Wynagrodzenie za przechowanie

Jeżeli wysokość wynagrodzenia za przechowanie nie jest określona w umowie, przechowawcy należy się wynagrodzenie w danych stosunkach przyjęte, chyba że z umowy lub z okoliczności wynika, iż zobowiązał się przechować rzecz bez wynagrodzenia (art. 836 kodeksu cywilnego).

Sposób przechowywania rzeczy

Przechowawca powinien przechowywać rzecz w taki sposób, do jakiego się zobowiązał. Natomiast w  przypadku braku ustaleń - w taki sposób, jaki wynika z właściwości przechowywanej rzeczy i z okoliczności (art. 837 kodeksu cywilnego).

Zmiana miejsca przechowania rzeczy

Przechowawca jest uprawniony, a nawet obowiązany zmienić określone w umowie miejsce i sposób przechowania rzeczy, jeżeli okaże się to konieczne dla jej ochrony przed utratą lub uszkodzeniem. Jeżeli uprzednie uzyskanie zgody składającego jest możliwe, przechowawca powinien ją uzyskać przed dokonaniem zmiany (art. 838 kodeksu cywilnego).

Oddanie rzeczy na przechowanie osobie trzeciej przez przechowawcę

Przechowawca nie może oddać rzeczy na przechowanie innej osobie, chyba że zmuszają go do tego okoliczności. W takim wypadku przechowawca obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie składającego, gdzie i u kogo złożył powierzoną mu rzecz. W razie zawiadomienia odpowiedzialny jest tylko za brak należytej staranności w wyborze zastępcy.

Zastępca odpowiedzialny jest także względem składającego. Jeżeli przechowawca ponosi odpowiedzialność za czynności swego zastępcy jak za swoje własne czynności, ich odpowiedzialność jest solidarna (art. 840 kodeksu cywilnego).

Jeżeli przechowawca, bez zgody składającego i bez koniecznej potrzeby, używa rzeczy albo zmienia miejsce lub sposób jej przechowywania, albo jeżeli oddaje rzecz na przechowanie innej osobie, jest on odpowiedzialny także za przypadkową utratę lub uszkodzenie rzeczy, które by w przeciwnym razie nie nastąpiło.

Zwrot wydatków

Składający powinien zwrócić przechowawcy wydatki, które poniósł on w celu należytego przechowania rzeczy, wraz z odsetkami ustawowymi. Ponadto powinien zwolnić przechowawcę od zobowiązań zaciągniętych przez niego w powyższym celu w imieniu własnym (art. 842 kodeksu cywilnego).

Kilku składających lub przechowawców

Jeżeli kilka osób wspólnie przyjęło lub oddało rzecz na przechowanie, ich odpowiedzialność względem drugiej strony jest solidarna (art. 843 kodeksu cywilnego).

Przechowanie pieniędzy

Jeżeli z przepisów szczególnych albo z umowy lub okoliczności wynika, że przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku, stosuje się odpowiednio przepisy o pożyczce (depozyt nieprawidłowy). Czas i miejsce zwrotu określają przepisy o przechowaniu (art. 845 kodeksu cywilnego).

chevron-down
Copy link