Umowa zawarta na odległość

13 września 2018
hello world!

Zawieranie umów na odległość staje się coraz bardziej powszechne. Wpływa na to szczególnie dynamiczny rozwój branży e-commerce.

Zawarcie umowy, bez obecności stron w określonym miejscu i czasie, znacząco ułatwia obrót prawny.  Tego typu umowy najczęściej zawierane są za pośrednictwem Internetu czy telefonu.

Umowa zawarta na odległość w przepisach prawa

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 683) o prawach konsumenta: umowa zawarta na odległość jest umową zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Umowa zawarta na odległość - jakie warunki muszą być spełnione?

W oparciu o powyższą definicję legalną (przedstawioną w ustawie o prawach konsumenta), za umowę zawartą na odległość można uznać umowę, która spełnia poniższe warunki.

  1. Udział kwalifikowanych stron umowy

Umowa zawarta na odległość może być zawarta tylko pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. Zgodnie z treścią przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego: za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  1. Brak jednoczesnej fizycznej obecności stron

Umowy zawierane bez jednoczesnej fizycznej obecności stron w tym samym czasie i miejscu należy również uznać za zawarte na odległość w przypadku, gdy strony komunikują się np. za pomocą wideokonferencji Skype, jeżeli zachodzą wszystkie inne przesłanki z art. 2 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.

  1. Wykorzystanie jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość

Strony mogą używać jakichkolwiek środków porozumiewania się na odległość. Fakt używania różnych środków porozumiewania się przez strony (np. jedna strona korzysta z telefonu, gdy druga – z komputera), nie wpływa na możliwość uznania umowy za zawartą na odległość.

  1. Przedsiębiorca powinien zawierać umowę w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów

Uznanie umowy za zawartą na odległość powoduje stosowanie do niej szeregu norm kształtujących silniejszą pozycję konsumenta w stosunkach prawnych (konsument ma zapewnioną silniejszą ochronę swoich praw).

chevron-down
Copy link