Urlop szkoleniowy

16 czerwca 2020
hello world!

Powszechnie wiadome jest, że aby wykorzystać w pełni swój potencjał, powinniśmy nieustannie się rozwijać. Szkolenia, warsztaty, dodatkowe zajęcia – to wszystko ma nam w tym pomóc. Pracownicy szkolą się, aby podwyższyć swoje kwalifikacje, a inwestycja w ich umiejętności wydaje się dobrym posunięciem ze strony pracodawcy, jako że wpływa pozytywnie na rozwój całego miejsca pracy. Świadomy potrzeby rozwoju jest także polski ustawodawca, który uregulował kwestię urlopu szkoleniowego. 

Komu przysługuje urlop szkoleniowy?

Przysługuje on pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, który podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.

To z kolei definiujemy jako zdobywanie lub uzupełnianie przez pracownika wiedzy oraz umiejętności zawodowych. Ma ono wynikać z porozumienia z pracodawcą lub z jego inicjatywy. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, obowiązkiem pracodawcy jest ułatwienie zatrudnionemu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Zgodnie z art. 103 z indeksem 1 § 2:

Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują:
1) urlop szkoleniowy;
2) zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie
przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Jaki jest wymiar urlopu szkoleniowego?

Skoro wiemy już na czym polega urlop szkoleniowy, pora dowiedzieć się na ile można go wziąć. Tutaj także z pomocą przyjdzie Kodeks pracy, dowiemy się z niego bowiem, że urlop szkoleniowy przysługuje na: 

  • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych,
  • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego,
  • 21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego,
  • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego.

Wymiar urlopu szkoleniowego uzależniony jest od okoliczności, w związku z którymi zostaje on udzielony.

Umowa między pracownikiem a pracodawcą

Pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe tzw. umowę szkoleniową, określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Musimy zawrzeć ją na piśmie.

Jeżeli jednak pracodawca nie zamierza w żaden sposób zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, nie musimy zawierać umowy.

Obowiązek pracodawcy ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest podstawową zasadą prawa pracy (art. 17 kp) oraz obowiązkiem wskazanym w art. 94 pkt 6 kp, jednak pracodawca nie ma obowiązku stwarzania warunków do uzyskania określonych kwalifikacji 

Jak wskazał SN w uchwale II PZP 2/05, do pracodawcy należy „ułatwianie” podnoszenia kwalifikacji. Możemy przez to rozumieć nieodmawianie bez uzasadnionych przyczyn zgody na korzystanie z wybranej przez pracownika formy kształcenia oraz tworzenie atmosfery wsparcia wobec doszkalających się pracowników. 

Kiedy nie możemy skorzystać z urlopu szkoleniowego?

Pracownik, który decyduje się na podnoszenie kwalifikacji zawodowych z własnej inicjatywy, ale nie został skierowany przez pracodawcę do podjęcia nauki, nie może skorzystać z urlopu szkoleniowego. W takiej sytuacji pracownik może się bowiem ubiegać jedynie o udzielenie urlopu wypoczynkowego lub bezpłatnego.

Możliwość nabycia przez pracownika urlopu szkoleniowego nie zależy od stażu pracy czy innych dodatkowych czynników, które brane są pod uwagę przy ustalaniu limitu urlopu wypoczynkowego. Głównym kryterium jest to, aby:

  • pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę,
  • pracodawca wyraził zgodę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Urlop szkoleniowy a wypłata

Za czas urlopu szkoleniowego pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia? Tak, jednak tylko wtedy, gdzie podnoszenie kwalifikacji kończy się egzaminem eksternistycznym, maturalnym, zawodowym lub dyplomowym na uczelni wyższej. 

Za dni wykorzystanego urlopu szkoleniowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w takiej samej wysokości jak za urlop wypoczynkowy. Mowa więc o standardowej pensji, na jaką mógłby liczyć pracownik, gdyby nie skorzystał z urlopu. Jedyny wyjątek stanowi tu premia uznaniowa – tej nie uwzględnia się w wynagrodzeniu za czas urlopu wypoczynkowego. 

Ponadto pracodawca ma możliwość pokrycia opłat za kształcenie pracownika (na przykład może zwrócić mu koszty odbycia płatnego egzaminu językowego). Tego typu wydatki zależą jednak od dobrej woli pracodawcy. Ustawodawca nie uznał ich za obowiązek. 

Jakie są obowiązki pracownika?

Zgodnie z art. 103 [5] Kodeksu pracy w niektórych sytuacjach pracownik ma obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na podnoszenie jego kwalifikacji zawodowych z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia.

Obowiązek powstaje po nastąpieniu którejkolwiek z wymienionych przez kp przesłanek:

  • podwładny bez uzasadnionych przyczyn zrezygnuje lub nie podejmie się podnoszenia kwalifikacji;
  • pracownik rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia lub za wypowiedzeniem w okresie do 3 lat – z wyjątkiem podania mobbingu jako przyczyny;
  • pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika w ciągu maksymalnie 3 lat.

Urlop szkoleniowy – korzyść obu stron

Urlop szkoleniowy umożliwia pracownikowi poszerzenie swojej wiedzy i zdobycie nowych kwalifikacji. Pracodawca zaś zyskuje lepiej wykształconych pracowników, a co za tym idzie – sprawniej i efektywniej działające przedsiębiorstwo. Ponadto, dzięki możliwości rozwoju, pracownik jest bardziej skory do związania ze swoim miejscem pracy przyszłości. Mało kto przepada za monotonią, warto więc zapoznać się z opcją wzięcia urlopu szkoleniowego i poszerzenia swoich kompetencji.

chevron-down
Copy link