Zadłużeni rolnicy pod opieką ustawodawcy

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel zapowiedział, że do końca czerwca uchwalona zostanie ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. Prace nad projektem trwają już od pół roku.

Nowy akt prawny ma pomoc producentom rolnym prowadzącym działalność w rolnictwie od co najmniej 3 lat. Minister rolnictwa poinformował podczas konferencji prasowej, że projekt przeszedł już wszystkie uzgodnienia międzyresortowe, a ponadto był uzgadniany z "praktycznie wszystkimi organizacjami, które funkcjonują w rolnictwie".

Minister w trakcie konferencji zaznaczył, że pomoc skierowana będzie do tych podmiotów, które nie są w stanie likwidacji czy upadłości.

Zadłużenie rolników sięga 160 mln złotych

Z informacji przekazanych przez banki współpracujące z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że w stanie zadłużenia jest 1690 producentów rolnych. Suma zadłużenia wynosi 158 mln 640 tys złotych.

Cztery formy pomocy

Ustawa przewiduje cztery formy pomocy skierowane do producentów rolnych:

  • dopłaty Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania kredytów restrukturyzacyjnych,
  • udzielanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pożyczek tym gospodarstwom rolnym, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej,
  • udzielanie gwarancji spłaty kredytów restrukturyzacyjnych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
  • przejęcie zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w zamian za przeniesienie własności nieruchomości rolnej na rzecz skarbu państwa.

Zgodnie z zapowiedziami ministra rolnictwa kredyt z wariantu pierwszego miałby być udzielany w kwocie maksymalnie 5 mln złotych na okres 5 lat. Natomiast pożyczka wskazana w wariancie drugim mogłaby być udzielona na okres do 10 lat.

Pomoc pod pewnymi warunkami

Rolnicy będą mogli skorzystać z opisanej powyżej pomocy pod pewnymi warunkami. Podmiot wnioskujący o pomoc, a więc prowadzący gospodarstwo rolne, miałby przedstawić plan restrukturyzacji. Plan ten musiałby zostać zaakceptowany przez Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego miejscowo właściwy ze względu na położenie nieruchomości rolnej. Wnioskodawca byłby ponadto zobowiązany do wskazania w planie kwoty kredytu czy pożyczki, jaka jest mu niezbędna do uzyskania płynności finansowej.

W przypadku skorzystania przez rolnika z wariantu czwartego, będzie on mógł skorzystać z prawa pierwszeństwa dzierżawy przekazanych nieruchomości rolnych. Ponadto ma mu przysługiwać prawo zakupu nieruchomości przekazanych do Zasobów Własności Rolnych Skarbu Państwa, jednak w czasie nie krótszym niż 5 lat.

Krajowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego nie mógłby przekazanych nieruchomości sprzedać przez okres 20 lat, na wypadek gdyby chciał je odkupić sam zainteresowany rolnik.

Ustawa musi być notyfikowana przez Komisję Europejską.