Nowelizacja ustaw o systemie oświaty i prawo oświatowe podpisana przez Prezydenta

2 maja 2019
/

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy –  Prawo oświatowe. Nowe przepisy dotyczą sposobu przeprowadzania matur oraz aspektów dotyczących klasyfikacji maturzystów. 

Przepisy mają na celu wypełnienie luki

Z informacji zawartych na oficjalnej stronie kancelarii Prezydenta możemy dowiedzieć się, że wprowadzenie nowych regulacji ma na celu wypełnienie luki, która obecnie występuje w regulacjach dotyczących systemu oceniania, klasyfikowania oraz przeprowadzania egzaminów. Obecne regulacje w sposób kompleksowy określają zadania i kompetencje, jakie w tym czasie wykonują nauczyciele oraz rady pedagogiczne. Przepisy nie przewidują jednak żadnych rozwiązań, na wypadek gdyby którykolwiek z tych podmiotów, z różnych przyczyn, nie wykonał swoich obowiązków. Taki stan rzeczy może powodować zahamowanie procesu promocji uczniów do następnej klasy, co godzi w konstytucyjną gwarancję prawa do nauki. 

Nowe regulacje mają uzupełnić dotychczasowe rozwiązania poprzez wskazanie, że w przypadku gdy np. nauczyciel nie wykona zadań związanych z klasyfikacją i promowaniem uczniów lub przeprowadzaniem egzaminów, zadania te będzie musiał wykonać zastępczo dyrektor placówki. Co więcej, nowe regulacje będą umożliwiać upoważnienie przez dyrektora innego nauczyciela do realizacji tych zadań. W sytuacji gdy ani upoważniony nauczyciel, ani dyrektor nie wykona tych zadań, organ prowadzący szkołę sam wyznaczy nauczyciela, który je wykona. 

Zmiany w prawie oświatowym

Nowe regulację zmienią również przepisy zawarte w ustawie Prawo oświatowe. Nowe brzmienie zyska m.in. art. 73a wspomnianej regulacji. Zgodnie z nim gdy rada pedagogiczna nie podejmie uchwały w sprawie promocji i klasyfikacji uczniów, klasyfikacji dokona dyrektor. W takiej sytuacji dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez nich szkoły podpisze dyrektor. Z kolei jeśli odmówi on klasyfikacji, powyższe czynności wykona nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę. Zgodnie z projektem ustawa wchodzi w życie wraz z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło:

www.prezydent.pl