Spłaciłeś pożyczkę przed czasem? Dostaniesz częściowy zwrot prowizji!

20 lutego 2020
hello world!

Wielu pożyczkobiorców zastanawia się, czy wcześniejsza spłata pożyczki jest opłacalna. Do tej pory było pewne, że banki czy inne instytucje kredytowe odwodziły klientów od tego pomysłu. W jaki sposób? Mimo wcześniejszego zwrotu pieniędzy pobierały prowizję za obsługę kredytu przez pierwotny okres. Takim praktykom sprzeciwił się UOKiK, wydając ostatnio decyzje wobec Vivus Finance, Zaplo i Bankowi Pocztowemu.

Urzędnicy zdecydowali, że trzy powyższe instytucje kredytowe muszą pozytywnie rozpatrzeć reklamacje klientów. Oznacza to obowiązek uwzględnienia roszczeń o zwrot części prowizji konsumentom, którzy zdecydowali się wcześniej spłacić dług. Na wypłatę środków przedsiębiorcy mają miesiąc od otrzymania przedmiotowych decyzji.

Decyzja UOKiK ma silne oparcie w przepisach prawa

Oczywiście decyzja urzędników nie wynikała wyłącznie z ich sprawiedliwościowej postawy. Została ona bowiem oparta na art. 49 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, w którego ust. 1 czytamy:

W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

Zgodnie natomiast z ust. 2 tego przepisu, tożsamą regulację stosuje się odpowiednio w przypadku przedterminowej spłaty jedynie części kredytu. W takim wypadku prowizje i opłaty zwraca się w wysokości proporcjonalnej nie tylko do pozostałego okresu umownego, ale również do wysokości spłaconej części pożyczki. UOKiK w tym zakresie przyjął także, że kwota do zwrotu powinna być obliczana tzw. metodą liniową. Głównym i pierwszym jej elementem jest ustalenie wartości kosztów kredytu, które przypadają na jeden dzień umownego okresu pożyczki. Dalej następuje ustalenie liczby dni, o który skrócono okres kredytowania. Do zwrotu przeznaczany jest natomiast iloczyn powyższych wartości.

Wcześniejsza spłata pożyczki - warto złożyć reklamację

Przytoczona norma prawna jest jasna. Dziwi zatem całkowicie sprzeczna z nią postawa instytucji kredytowych. Co więcej, jedyna logiczna interpretacja art. 49 rzeczonej ustawy została potwierdzona w interpretacji UOKiK już w 2016 roku, jego stanowisku przedstawionym na spotkaniu ze Związkiem Banków Polskich oraz w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z II połowy 2019 roku. Pożyczkodawcy nie powinni więc rozstrzygnięcia uznać za całkowitą porażkę. Za złamanie jasnych i łatwych do zastosowania przepisów ustawy mogły bowiem grozić im nawet sankcje finansowe.

Warto zaznaczyć, że na zwrot prowizji mogą liczyć nie tylko klienci, którzy reklamacje złożyli przed wydaniem decyzji przez UOKiK. Rozstrzygnięcie to jest skuteczne bowiem zarówno wstecz, jak i na przyszłość. Każdy, kto przed terminem spłacił pożyczkę zaciągniętą na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim i nie otrzymał zwrotu prowizji, ma prawo wniesienia reklamacji w oparciu o orzeczenie UOKiK (koniecznie trzeba o nim wspomnieć!). Należy pamiętać jedynie o ogólnym terminie przedawnienia roszczeń. Obecnie wynosi on 6 lat.

chevron-down
Copy link