Odmowa rejestracji podmiotu na potrzeby podatku VAT przez organy podatkowe

26 lutego 2018
hello world!

Młode firmy, które dopiero rozpoczynały działalność gospodarczą oraz podmioty zagraniczne na początku swojej działalności bardzo chętnie używały, jako adres swojej siedziby wirtualnego adresu. W dużej mierze ograniczało to koszty związane z prowadzeniem działalności, przyspieszało cały proces rejestracji oraz pozwalało wybrać lokalizację w bardziej dogodnym miejscu, niż to miało miejsce w rzeczywistości.

W związku z rozpowszechniającym się zainteresowaniem rejestracji w ten sposób oraz ze zmianami w przepisach podatkowych, Fiskus zaczął przeprowadzać wnikliwe kontrole podmiotów ubiegających się o rejestracje dla celów VAT, tego rodzaju adresom prowadzonej działalności.

Następowało to w sytuacji, gdy w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R w polu adres siedziby, został użyty adres wirtualnego biura. W większości przypadków powodowało to wydawanie decyzji negatywnych o zarejestrowaniu nowego podmiotu. Zdaniem organów podatkowych podmioty takie stwarzają większe zagrożenie wyłudzeń.

Kiedy US nie dokona rejestracji podmiotu?

Zgodnie z art. 96 ust. 4a ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym Naczelnik Urzędu Skarbowego nie dokonuje rejestracji podmiotu jako podatnika VAT, jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z następujących warunków:

  • dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą,
  • podmiot ten nie istnieje,
  • mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z tym podmiotem albo jego pełnomocnikiem,
  • podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego.

W przytoczonych powyżej przesłankach nie odnajdujemy informacji, iż organ podatkowy może odmówić rejestracji w przypadku ustanowienia miejsca siedziby prowadzania działalności w wirtualnym biurze.
Niestety, na niekorzyść większości podatników, odmowa rejestracji z tego powodu podtrzymywana jest przez większość organów orzekających. Sądy stają po stronie organów podatkowych. Twierdzą, że odliczenie podatku VAT z faktur wystawionych przez podmioty zarejestrowane na wirtualny adres generuje większe pole do nadużyć. Uznaje się je za „podmioty nieuczciwe”, co potwierdzone zostało w poniższym wyroku.

Wyroki WSA

WSA w Rzeszowie z 29 sierpnia 2017 r. (sygn. akt I SA/Rz 408/17) stwierdził iż: „Nie mogą one [siedziby] mieć charakteru wirtualnego (nierzeczywistego) biura, lecz muszą faktycznie umożliwiać podejmowanie centralnych decyzji zarządzających organowi wykonawczemu danego przedsiębiorstwa. Pod adresem takim muszą być faktycznie realizowane funkcje (czynności) związane z prowadzoną działalnością.”
Konsekwencjami tego stanowiska są negatywne decyzje organów. Rejestracja działalności pod adresem wirtualnym nie powinna przesądzać o negatywnej decyzji odnośnie rejestracji jako podatnika podatku od towarów i usług.

Zdaniem WSA w Lublinie z 20 września 2017 r. (sygn. akt I SA/Lu 537/17): „organy powinny ze szczególną ostrożnością i wnikliwością analizować wnioski o rejestrację opierając się na poważnych przesłankach pozwalających obiektywnie stwierdzić istnienie prawdopodobieństwa, iż zarejestrowanie podatnika VAT zostanie wykorzystane do popełnienia oszustwa.”

Zgodnie z treścią wyroku oraz w zgodzie z obecnymi przepisami, organy mają obowiązek wnikliwego sprawdzenia podatnika jeszcze przed jego rejestracją. Decydując o odmowie oraz uzasadniając tę decyzję, Fiskus powinien kierować się przesłanką popełnia oszustwa podatkowego. Sama rejestracja podmiotu w wirtualnym biurze nie może stanowić podstaw do odmowy jego rejestracji, a tym samym z góry nie należy zakładać chęci popełniania oszustwa podatkowego.

W tym miejscu należy nadmienić, że jeżeli taka praktyka będzie stosowana przez organy podatkowe na przestrzeni długofalowej, może to spowodować brak zainteresowania nowopowstałych podmiotów lub podmiotów zagranicznych do korzystania z tego rodzaju usług, co w konsekwencji może przyczynić się do ich likwidacji.

chevron-down
Copy link