SN: Niedopuszczalny jest wniosek o wyłączenie sędziów niewyznaczonych do rozpoznania sprawy

21 maja 2019
hello world!

Za niedopuszczalny należy uznać wniosek o wyłączenie sędziego, który nie jest członkiem składu orzekającego. Konsekwencją tej niedopuszczalności jest odrzucenie tak sformułowanego wniosku. Do takiego wniosku doszedł Sąd Najwyższy.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, w dniu 8 maja 2019 roku, rozpoznała wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie. We wniosku zostały wskazane okoliczności, które w jej ocenie mogłyby wywoływać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziów w sprawie. Dotychczas praktyka stosowana przez sądy pozwala na złożenie takiego wniosku na podstawie art. 48 bądź art.49 k.p.c. Skład orzekający w sprawie nie zgodził się jednak z takim stanem rzeczy. W opinii SN przepis dotyczący wyłączenia sędziego z mocy prawa, jak i przepis umożliwiający wyłączenie sędziego w przypadku zaistnienia takich okoliczności, które mogą wywoływać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności, ma zastosowanie wyłącznie do sędziego wyznaczonego do rozpoznania sprawy.

Wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów jest niedopuszczalny 

Co więcej, Sąd Najwyższy podkreślił w uzasadnieniu, że podstawy wyłączenia sędziego nie mają charakteru abstrakcyjnego. Ich sens sprowadza się do zapewnienia prawidłowego rozpoznania sprawy, która jest już w toku. Niemożliwe na tej podstawie staje się wyłączenie sędziów, którzy potencjalnie (teoretycznie) nie mogliby rozpoznać sprawy danej osoby. Mając to na uwadze, wniosek, w którym strona żąda wyłączenia sędziego (niebędącego członkiem składu orzekającego) jest niedopuszczalny. W konsekwencji wniosek taki ulega odrzuceniu. 

Źródło:

sn.pl

 

chevron-down
Copy link