WSA w Gdańsku: Wnoszący skargę musi informować sąd o opuszczeniu miejsca zamieszkania na dłuższy czas

14 października 2017
/

W przedmiotowej sprawie 6 kwietnia 2017 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku postanowieniem odrzucił skargę R.B., od którego skarżący wniósł zażalenie.

R.B. nie uiścił jednakże stosownej opłaty w wysokości 100 zł. Sąd wezwał R.B. do uiszczenia opłaty, a skarżący złożył pismo z prośbą o zwolnienie z niej. Pisma jednakże nie podpisał. Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 8 czerwca 2017 roku został wezwany do uzupełnienia braków formalnych wniosku poprzez jego podpisanie w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania. Skarżący nie odebrał jednak zarządzenia, mimo jego dwukrotnego awizowania w dniach 13 czerwca i 21 czerwca. Sąd uznał pismo za doręczone zgodnie z art. 73 ustawy Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi (p.p.s.a). Skarżący wniósł sprzeciw od zarządzenia referendarza o
pozostawieniu wniosku bez rozpoznania. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku postanowił
utrzymać w mocy zaskarżone zarządzenie.

O złożeniu pisma należy zawiadomić

Zgodnie z przepisem przywołanym powyżej w razie niemożności doręczenia pisma w sposób bezpośredni w miejscu zamieszkania lub miejscu pracy, czy też doręczenia dorosłemu domownikowi, administracji lub dozorcy domu w razie nieobecności adresata, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy, dokonując jednocześnie zawiadomienia o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia.

Zawiadomienie te umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe. W przypadku niepodjęcia pisma w terminie siedmiu dni, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia czternastodniowego terminu.

Należy zawiadomić sąd o zmianie  miejsca zamieszkania

Skarżący wniósł sprzeciw powołując się na to, iż nie posiadał wiedzy o nałożonym zobowiązaniu i nie
mógł uzupełnić braku formalnego pisma, a w okresie próby doręczenia przesyłki nie mógł podjąć
korespondencji, bowiem nie przebywał pod adresem zamieszkania. Wojewódzki Sąd Administracyjny
nie poparł tej argumentacji, powołując się – prócz przepisu art. 73 p.p.s.a – na to, iż skarżący został
pismem z dnia 22 lutego 2017 roku pouczony o treści art. 70 p.p.s.a mówiącego o tym, że strony i ich
przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie swojego miejsca zamieszkania,
adresu do doręczeń lub siedziby, a w razie zaniedbania tego obowiązku pismo pozostawia się w
aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi znany. Skarżący jednak nie
odebrał tego pisma: było ono – tak samo jak przedmiotowe postanowienie – dwukrotnie awizowane i
pozostawione w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Warto znać zarówno swoje prawa jak i obowiązki

W uzasadnieniu WSA w Gdańsku podkreślił ponadto, że zaniedbując realizacji obowiązku
poinformowania o zmianie miejsca zamieszkania, skarżący winien liczyć się z konsekwencjami swego
zaniechania w postaci braku możliwości zapoznania się z treścią przesyłek sądowych.
Jednym słowem: będąc stroną w postępowaniu sądowoadministracyjnym, interesujmy się sprawą i
dopełniajmy naszych obowiązków ustawowych. Inaczej może się okazać, że sprawa została
zakończona bez naszego udziału, a rozstrzygnięcie nie jest po naszej myśli.

Sygnatura sprawy: Postanowienie WSA w Gdańsku z dnia 27.09.2017, I SA/Gd 254/17