Wyjątki od zakazu handlu w niedziele

Ustawa ograniczająca handel w niedziele wejdzie w życie 1 marca 2018 roku. Celem ustawy jest stopniowe doprowadzenie do zamknięcia placówek handlowych. Od 1 marca w każdym miesiącu będą dwie niedziele handlowe – pierwsza i ostatnia. W pozostałe niedziele handel będzie mocno ograniczony, jednak zakupy będzie można zrobić np. w Internecie oraz w sklepach, w których za ladą staną właściciele.

Ustawa ustala też godziny handlu w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy. Artykuł  9 ustawy wyraźnie stanowi, że pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem wymiaru jego czasu pracy z powodu wykonywania pracy w dniu 24 grudnia lub w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy do godziny 14.00, a wynagrodzenie to oblicza się tak jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego.

W każdym następnym roku wolnych niedziel będzie coraz więcej. Od 1 stycznia 2019 roku będzie to tylko jedna niedziela w miesiącu – ostatnia, a od 1 stycznia 2020 roku będzie obowiązywał zakaz handlu we wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu w roku: dwóch przed świętami Bożego Narodzenia, jednej przed Wielkanocą i czterech ostatnich w miesiącach: styczeń, kwiecień, czerwiec i sierpień. Ponadto w Wigilię Bożego Narodzenia oraz w sobotę bezpośrednio poprzedzającą Wielkanoc handel będzie możliwy tylko do godz. 14.00.

Wyjątki od zakazu handlu w niedziele

Ustawa przewiduje 30 wyjątków od zakazu handlu w niedziele, tj. zakaz nie będzie obowiązywał:

1)     na stacjach paliw płynnych;
2)     w kwiaciarniach;
3)     w aptekach i punktach aptecznych;
4)     w zakładach leczniczych dla zwierząt;
5)     w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami;
6)     w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;
7)     w placówkach pocztowych;
8)     w placówkach handlowych w obiektach infrastruktury krytycznej;
9)     w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich;
10)   w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku;

11)   w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych;
12)   w placówkach handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych;
13)   w placówkach handlowych na dworcach, w portach i przystaniach morskich oraz w portach i przystaniach w rozumieniu ustawy o żegludze śródlądowej – w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych;
14)   w placówkach handlowych w portach lotniczych;
15)   w strefach wolnocłowych;
16)   w środkach komunikacji miejskiej, autobusowej, kolejowej, rzecznej, morskiej i lotniczej, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych morskich budowlach hydrotechnicznych;
17)   na terenie jednostek penitencjarnych;
18)   na terenie garnizonów;
19)   w sklepach internetowych i na platformach internetowych;
20)   w przypadku handlu towarami z automatów;

21)   w przypadku rolniczego handlu detalicznego;
22)   w hurtowniach farmaceutycznych;
23)   w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego – w placówkach handlowych prowadzących handel wyłącznie maszynami rolniczymi i częściami zamiennymi do tych maszyn;
24)   w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach;
25)   w zakładach pogrzebowych;

26)   w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście;
27)   w piekarniach, cukierniach i lodziarniach;
28)   na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi;
29)   w placówkach handlowych prowadzonych przez podmioty nabywające towary na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, o których mowa w pkt 28, w zakresie czynności związanych ze skupem oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania tych czynności;
30)   w placówkach handlowych, w których jest prowadzony wyłącznie skup zbóż, buraków cukrowych, owoców, warzyw lub mleka surowego.

Kara grzywny

O powyższych zmianach warto pamiętać, ponieważ pracodawca, który nie będzie przestrzegał zakazu handlu (lub jego ograniczeń godzinowych), musi się liczyć z karą grzywny w wysokości od 1000 do 100.000 zł.

Aby uniknąć kar, warto zanotować, które niedziele będą zaliczały się do niedziel handlowych. Dla ułatwienia –  poniżej kalendarz niedziel handlowych:

KALENDARZ NIEDZIEL HANDLOWYCH W 2018 ROKU

MARZEC:
4 marca
25 marca

KWIECIEŃ:
29 kwietnia

MAJ:
6 maja
27 maja

CZERWIEC:
3 czerwca
24 czerwca

LIPIEC:
1 lipca
29 lipca

SIERPIEŃ:
5 sierpnia
26 sierpnia

WRZESIEŃ:
2 września
30 września

PAŹDZIERNIK:
7 października
28 października

LISTOPAD:
4 listopada
25 listopada

GRUDZIEŃ:
2 grudnia
16 grudnia
23 grudnia
30 grudnia