Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

Wynagrodzenie w gotówce – od 2019 roku będzie to trudniejsze

Spis treści
rozwiń spis treści

Początek roku przyniesie zmiany w sposobie wypłaty wynagrodzeń. Od 1 stycznia 2019 roku nie będzie wymagana zgoda pracownika na przelew pensji na konto bankowe. To, co do tej pory było wyjątkiem, stanie się zasadą. Nie oznacza to jednak, że każdy pracownik będzie musiał mieć konto w banku. Konieczne będzie natomiast dostosowanie regulaminów w zakładach pracy do nowych uregulowań.

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 86 §  3 kodeksu pracy, zasadą była wypłata pracownikowi pensji w gotówce. Możliwość przelewu wynagrodzenia na konto musiał regulować układ zbiorowy pracy bądź zgodę na to pracownik musiał wyrazić na piśmie. Teraz wyjątek stanie się regułą. Jeśli pracownik będzie chciał otrzymywać gotówkę, będzie zmuszony złożyć odpowiedni wniosek.

Zmiana ustawy – nowe obowiązki pracodawcy

Zmianę wymusiły nowe uregulowania wynikające z ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

Art. 10 ust. 1 tego aktu stanowi, że do dnia 22 stycznia 2019 roku pracodawca musi poinformować swoich pracowników, otrzymujących do tej pory wynagrodzenie do ręki, o:

  • konieczności podania numeru rachunku bankowego, na który pracodawca będzie przelewał ich wynagrodzenie lub
  • obowiązku złożenia wniosku, jeśli chcą otrzymywać pensję dotychczasowym sposobem.

Pracodawca musi to zrobić „w sposób u niego przyjęty”. W zależności od zakładu pracy, może więc to być poinformowanie za pomocą wiadomości e-mail, ogłoszenia na tablicy ogłoszeń, osobiście lub w inny sposób. Ważne jest, żeby pracownik otrzymał taką informację do 22 stycznia.

Wyjątkiem są pracodawcy, u których wszyscy pracownicy otrzymują wynagrodzenia przelewem. Takie zakłady pracy nie są zobowiązane do przekazywania powyższej informacji i nie muszą nic robić. Wystarczy jednak jeden pracownik, który do tej pory otrzymywał wynagrodzenie w gotówce, żeby ten obowiązek na pracodawcy ciążył.

Pracownik zadecyduje, co z jego wynagrodzeniem

Pracownik ma 7 dni, liczonych od daty poinformowania go przez pracodawcę, do podjęcia decyzji, w jakiej formie od tej pory chce otrzymywać wynagrodzenie. Dane o numerze konta lub wniosek o wypłacie przekazywanej w gotówce można złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej. Milczenie pracownika oznacza, że należy mu wypłacać wynagrodzenie jak do tej pory, czyli w gotówce. Ustawodawca nie przygotował wzoru wniosku o wypłatę odszkodowania w gotówce. Każdy pracodawca musi więc stworzyć taki wzór samodzielnie. We wniosku należy wskazać dane wnioskodawcy. Musi on też zawierać podpis pracownika.

Pracownik, który chce złożyć wniosek mailowo, musi więc posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny lub kwalifikowany certyfikat. Jeśli go nie ma, pozostaje mu złożenie wniosku w formie papierowej. Nie jest wystarczające przesłanie pracodawcy skanu wypełnionego i podpisanego wniosku. Dokument ten pracodawca musi wpiąć do akt osobowych pracownika.

Zmiany w regulaminach

Nowe przepisy wymuszają na pracodawcach wprowadzenie zmian w regulaminach pracy i układach zbiorowych pracy. Zmiana w wypłacie wynagrodzenia na rachunek płatniczy wymaga również zmiany w katalogu danych osobowych udostępnianych pracodawcy. Nowe brzmienie art. 22(1) kodeksu pracy umożliwi pracodawcy żądanie podania rachunku płatniczego, na który będzie dokonywał wypłaty wynagrodzenia.

Wynagrodzenie w gotówce otrzymuje 22% pracowników

Zgodnie z danymi Banku Światowego z 2014 roku, 77,8% polskich pracowników otrzymuje wynagrodzenie przelewem. Zgodnie z prognozami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, zmiana przepisów może spowodować nawet 20% wzrost w tej grupie zatrudnionych. To spowoduje również wzrost ilości transakcji bezgotówkowych i zmniejszy rozwój szarej strefy.

Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career