Wypowiedzenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

11 czerwca 2018
hello world!

W dniu 06 czerwca 2018 roku, Sąd Najwyższy podjął uchwałę dotyczącą zagadnienia czy dopuszczalne jest wypowiedzenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego miejsca postojowego (parkingowego), które stanowi część udziału w użytkowaniu wieczystym?​

Rozważania powyższej kwestii oscylują w obrębie artykułu 78 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Z tegoż to artykułu wynika, iż aktualizacji opłaty rocznej dokonuje właściwy organ, wypowiadając w formie pisemnej wysokość dotychczasowej opłaty w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego oraz przesyłając równocześnie ofertę przyjęcia nowej wysokości opłaty rocznej. W wypowiedzeniu należy wskazać sposób obliczenia nowej wysokości opłaty rocznej i pouczyć użytkownika wieczystego o sposobie zakwestionowania wypowiedzenia. Do wypowiedzenia dołącza się informację o wartości nieruchomości, oraz o miejscu, w którym można zapoznać się z operatem szacunkowym. Do doręczenia wypowiedzenia stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wniosek o ustalenie do SKO

Użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia, złożyć do samorządowego kolegium odwoławczego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, zwanego dalej "kolegium", wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości. Wniosek składa się za pośrednictwem właściwego organu.

Wniosek, o którym mowa powyżej, składa się przeciwko właścicielowi nieruchomości. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki aktualizacji opłaty rocznej, spoczywa na właściwym organie.

Złożenie wniosku, o którym mowa powyżej, nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłat rocznych w dotychczasowej wysokości. W przypadku niezłożenia wniosku obowiązuje nowa wysokość opłaty rocznej zaoferowana w wypowiedzeniu.

W przedmiotowej sprawie problem dotyczył wartości nieruchomości oraz ważności wypowiedzenia opłaty za użytkowanie, w sytuacji, kiedy informacja nie została skierowana informacji do wszystkich współużytkowników i współwłaścicieli garażu.

Wobec powyższego Sąd Najwyższy zajął następujące stanowisko:

​„Opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania związanego z prawem własności wyodrębnionego lokalu użytkowego pełniącego funkcję garażu wielostanowiskowego powinna być wypowiedziana w całości wszystkim współwłaścicielom tego lokalu (art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 121 ze zm.).”

http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?ItemSID=1064-16544171-be1b-4089-b74b-413997467af2&ListName=Zagadnienia_prawne&Rok=2018

chevron-down
Copy link