Wysłuchanie Polski w sprawie art. 7 TUE już 26 czerwca

15 czerwca 2018
hello world!

Zgodnie z informacją zawartą na stronie Polskiej Agencji Prasowej większość państw członkowskich poparła wniosek KE o wysłuchanie Polski. Sprawa dotyczy artykułu 7 unijnego traktatu. Ze względu na ograniczoną ilość czasu spotkanie będzie podzielone. Pierwsza część odbędzie się 26 czerwca 2018 roku.

Timmermans oczekuje zmian w sądownictwie

Wiceszef Komisji Europejskiej, Frans Timmermans wypowiedział się w temacie sądownictwa. Oczekuje on, że polski rząd dokona kolejnych zmian w tym temacie. KE kwestionuje możliwość skracania kadencji sędziów w Sądzie Najwyższym. Bez zmian, na które liczy przedstawiciel Komisji ww. możliwość wejdzie w życie po 3 lipca 2018 roku. Zdaniem Timmermansa taki stan rzeczy budzi niepokój w utrzymaniu trójpodziału władzy.

Dalszej krytyce poddane zostało "upolitycznienie" Krajowej Rady Sądownictwa (KRS). Zdaniem wiceszefa Komisji Europejskiej skrócenie kadencji obecnego I Prezesa Sądu Najwyższego (poprzez zmiany skończy on piastować urząd 2 lata wcześniej) narusza zasady praworządności.

Kolejnym punktem zapalnym zdaniem Timmermansa jest możliwość odwołania prezesów sądów przez Ministra Sprawiedliwości. Zwraca on również uwagę na "brak niezależności" Trybunału Konstytucyjnego (TK). Wszystko sprowadzone zostało do tego, że TK, KRS i SN mogą zostać poddane kontroli politycznej.

Czym jest art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej?

Zgodnie z tym przepisem traktatowym na wniosek 1/3 Państw Członkowskich Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej, Rada może podjąć pewne kroki. Zgodnie z dalszą treścią artykułu w składzie 4/5 członków ma możliwość stwierdzenia wystąpienie ryzyka poważnego naruszenia przez Państwo Członkowskie wartości z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej: "Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn."

Następnie występuje badanie czy stwierdzenie nieprawidłowości jest aktualne. Celem jest doprowadzenie do powrotu poszanowania ww. wartości poprzez rozmowę, a także zastosowania środków w postaci zawieszenia praw wynikających ze stosowania traktatów. Państwo Członkowskie może zostać również pozbawione możliwości głosowania poprzez swojego przedstawiciela w Radzie.

chevron-down
Copy link