Wyznaczenie nowego IOD - zawiadomienie

29 sierpnia 2018
hello world!

Z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO), instytucja Administratora Bezpieczeństwa Informacji zastała zastąpiona instytucją Inspektora Ochrony Danych.

Przepisy obowiązującej ustawy z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych nakazują przekształcenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Inspektora Ochrony Danych. Wskazują one również tryb i terminy przekształcenia wiążące podmioty, przy których działają (lub powinny działać) wspomniane organy.

Termin, o którym trzeba pamiętać

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na stronie internetowej urzędu przypomniał o zbliżającym się terminie zgłoszenia dotychczasowych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Po dniu 1 września 2018 roku będą oni pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przypomina, że jeżeli 24 maja 2018 roku u administratora funkcjonował Administrator Bezpieczeństwa Informacji, to następnego dnia z mocy prawa stał się on Inspektorem Ochrony Danych. Będzie on pełnił tę funkcję tylko do 1 września 2018 roku.

Co należy uczynić, by umożliwić osobie, która od dnia 24 maja 2018 roku stała się ex lege Inspektorem Ochrony Danych dalsze pełnienie funkcji także po 1 września 2018 roku? Najpóźniej do tego dnia administrator powinien zawiadomić o tym Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Brak zawiadomienia o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych jest równoznaczny z wygaśnięciem statusu Inspektora Ochrony Danych posiadanego przez osobę, która dotychczas pełniła tę funkcję.

Brak zawiadomienia - jakie konsekwencje?

Co stanie się w razie niezawiadomienia przez administratora Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, że rolę Inspektora Ochrony Danych będzie pełnił dotychczasowy Administrator Bezpieczeństwa Informacji?  Od dnia 1 września 2018 roku obowiązkiem administratora będzie wyznaczenie innego Inspektora Ochrony Danych. Zawiadomienie o tym fakcie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych powinno odbywać się w zwykłym trybie. Powinno się to zdarzyć w terminie 14 dni od dnia wyznaczenia.

O czym jeszcze należy wiedzieć?

Warto również pamiętać, iż zgodnie z przepisem art. 10 ust. 6 ustawy o ochronie danych osobowych: zawiadomienia sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

chevron-down
Copy link