Wyższy roczny limit 50-proc. kosztów dla twórców

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników wykonujących twórcze zawody, nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) przewiduje podwyższenie limitu dotyczącego stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców o 100%, tj. do kwoty 85.528 zł rocznie.

W podatku dochodowym od osób fizycznych występuje podział na źródła uzyskania przychodów. Z każdym źródłem uzyskania przychodów związane są odrębne zasady opodatkowania. Przykładowo, w przypadku źródła przychodów ze stosunku pracy koszty uzyskania przychodów określa się w ustalonej z góry kwocie 111,25 zł miesięcznie.  W pozarolniczej działalności gospodarczej kosztami uzyskania przychodów są natomiast wszelkie wydatki poniesione w celu uzyskania, zabezpieczenie i zachowania źródła przychodów, które trzeba odpowiednio udokumentować.

Opodatkowanie twórców z tytułu działalności wykonywanej osobiście

Preferencyjne zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów obowiązywały zawsze w zakresie dochodów uzyskanych ze źródła przychodów „działalność wykonywana osobiście”. Działalność wykonywana osobiście to m. in. działalność artystyczna, naukowa, literacka, trenerska, publicystyczna (art. 13 pkt 2 ustawy o PIT). W przypadku działalności wykonywanej osobiście przyjmuje się ryczałtowe koszty uzyskania przychodów. Koszty te wynoszą 20% uzyskanych przychodów lub 50% uzyskanych przychodów.  Obowiązuje tutaj pewna zależność. Wszystko zależy od tego, czy z przekazaniem utworu lub dzieła wiąże się również przekazanie praw autorskich.  Co dzieje się, jeżeli podatnik poniósł wyższe wydatki niż te wynikające ze wskazanego ryczałtu i potrafi je odpowiednio udokumentować? Może on skorzystać z zasad ogólnych ustalania kosztów uzyskania przychodów. Będzie to wyglądało zatem tak, jak w przypadku działalności gospodarczej.

Modyfikacje przepisów na przestrzeni lat

W 2013 r. został wprowadzony przepis limitujący możliwość ujęcia w kosztach uzyskania przychodów twórców do połowy kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. W stanie prawnym obowiązującym do końca 2017 r., łączne koszty uzyskania przychodów określone w formie 50% ryczałtu, nie mogły przekroczyć ½ kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (czyli kwoty 42.764 zł). Zgodnie z nowelizacją ustawy o PIT nastąpiło podwyższenie tego limitu o 100%.  Podwyższenie to spowoduje dojście do kwoty 85.528 zł rocznie.