Zawód psychologa wymaga regulacji

9 sierpnia 2018
hello world!

- Z pomocy psychologicznej korzysta coraz więcej dzieci i rodzin. Psychologowie wchodzą w skład opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów, wydają także opinie w sprawach rodzinnych i nieletnich jako biegli sądowi. Nieprofesjonalne wykonywanie usług psychologicznych stanowi zagrożenie dla dziecka – pisze Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej.

Nie są powołane organy samorządu zawodowego psychologów. To powoduje, że osoby korzystające z pomocy psychologów nie mogą składać skarg na jakość tej pomocy. Nie mogą też zgłosić naruszenia obowiązków zawodowych przez psychologa. RPD pyta również pyta czy podjęto prace zmierzające do stworzenia nowej regulacji dotyczącej wykonywania zawodu psychologa. To już kolejne wystąpienie Marka Michalaka w sprawie dotyczącej uregulowania zasad wykonywania zawodu psychologa, kierowane do MRPiPS.

Ustawa o zawodzie psychologa nie funkcjonuje w praktyce

W lipcu 2017 roku, Pani Minister Elżbieta Rafalska przyznała, że obecnie obowiązująca ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów nie funkcjonuje w praktyce. Prowadzone prace nad projektem nowej ustawy o zawodzie psychologa zostały wstrzymane. Miało to miejsce z uwagi na przewidziany w przepisach dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, zmienionej przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE – przegląd zawodów regulowanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym zawodu psychologa. Przegląd ten miał na celu zbadanie, czy:

  • regulacja zawodu w danym kraju nie narusza reguł proporcjonalności,
  • czy jest niedyskryminująca oraz
  • czy jej wprowadzenie jest uzasadnione nadrzędnym interesem ogólnym.

Po jego zakończeniu Komisja Europejska stwierdziła, że w celu zwiększenia jasności stosowanych kryteriów regulowania zawodów, konieczne jest wprowadzenie dyrektywy stanowiącej ogólnounijny mechanizm analizy proporcjonalności, który będzie stosowany przez wszystkie państwa członkowskie w podobny sposób.

Brak jasnych przepisów dotyczących  zawodu psychologa rodzi wiele problemów, są wśród nich brak regulacji w zakresie prawa wykonywania zawodu psychologa, brak list psychologów, brak określonych standardów wykonywania zawodu psychologa i organu sprawującego nadzór nad wykonywaniem tego zawodu. Efektem tego stanu rzeczy jest naruszanie praw osób korzystających z usług psychologicznych, jak i samych psychologów – wylicza Rzecznik Praw Dziecka.

W ocenie Marka Michalaka stworzenie spójnej i precyzyjnej regulacji powinno mieć charakter priorytetowy.

- Aktualna sytuacja, w której przepisy ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów nie są stosowane powoduje liczne trudności w zapewnianiu małoletnim profesjonalnej pomocy psychologicznej, opartej na właściwie wykształconej i przygotowanej do pracy z dziećmi kadrze. Zwłaszcza uwzględniając fakt stałego wzrostu zapotrzebowania na usługi psychologiczne dla najmłodszych – podkreśla RPD.

Źródło: brpd.gov.pl

chevron-down
Copy link