Opłaty za parkowanie – projekt ustawy zwiększającej stawki maksymalne już w Sejmie

17 kwietnia 2018
hello world!

Obecnie maksymalna stawka za pierwszą godzinę postoju w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego wynosi 3 zł. Została ona ustalona w 2003 roku. Do dziś nie uległa zmianie, mimo wyraźnego wzrostu minimalnego i średniego wynagrodzenia za pracę.

Jednocześnie do centrów miast wjeżdża zdecydowanie więcej samochodów, co spowodowało powstanie deficytu wolnych miejsc parkingowych. Zdaniem zwolenników zrównoważonego rozwoju transportu konieczna jest więc podwyżka opłat postojowych i wprowadzenie różnych stawek w zależności od miejsca położenia parkingu. Czy jest na to szansa?

Posłowie debatują nad zmianą ustawy o drogach publicznych

12 kwietnia odbyło się pierwsze czytanie złożonego przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw.  Uwzględnia on powyższe postulaty. Ustawodawca zamierza bowiem zwiększyć maksymalną opłatę za postój w strefie płatnego parkowania, uzależniając ją jednocześnie od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Drugą istotną zmianą jest wprowadzenie śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, w której stawka godzinowa może być dużo wyższa niż na parkingach znajdujących się poza ścisłym centrum miasta.

Zgodnie z projektem zmieniającym, w zakresie korygującym art. 13 ustawy o drogach publicznych, ustalenie konkretnej opłaty dla danego miasta nadal pozostanie w wyłącznej gestii rady gminy (rady miasta). Ustawa  jedynie aktualizuje stawkę maksymalną, która   ma wynosić - w strefie "zwykłej"  - 0,15% wynagrodzenia za pracę. W 2018 roku byłoby to 3,15 zł, a więc niewiele więcej niż obecnie.  Nie ulegnie natomiast zmianie zapis, zgodnie z którym Przy ustalaniu stawek uwzględnia się progresywne narastanie opłaty przez pierwsze trzy godziny postoju, przy czym progresja nie może przekraczać powiększenia stawki opłaty o 20% za kolejne godziny w stosunku do stawki za poprzednią godzinę postoju. Stawka opłaty za czwartą godzinę i za kolejne godziny postoju nie może przekraczać stawki opłaty za pierwszą godzinę postoju.

Wyższa stawka w ścisłym centrum

Prawdziwa rewolucja w wysokości opłat jest natomiast związana z rozróżnieniem tzw. śródmiejskiej strefy płatnego parkowania. Zgodnie z nowopowstałym art. 13b ust. 2a ustawy o drogach publicznych, taki obszar ustala rada gminy w miejscu zgrupowania intensywnej zabudowy funkcjonalnego śródmieścia, które stanowi faktyczne centrum miasta lub dzielnicy w mieście o liczbie ludności powyżej 100 000 mieszkańców. Oznacza to, że wyższej opłaty możemy spodziewać się w ścisłych centrach dużych miast. Ma ona wynosić maksymalnie 0,45% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 9,45 zł za godzinę postoju w 2018 roku. Sposób wyliczania stawki za drugą i kolejne godziny pozostanie identyczny jak w przypadku strefy zwykłej.

Co ponadto istotne, rada gminy przed ustaleniem obszaru strefy śródmiejskiej oraz stawki opłaty za pozostawienie pojazdu na wyznaczonych w niej miejscach będzie musiała zlecić wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przeprowadzenie analizy, która określi poziom rotacji parkujących pojazdów samochodowych w planowanej śródmiejskiej strefie płatnego parkowania oraz zakładany poziom rotacji parkujących pojazdów samochodowych w planowanej śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, z uwzględnieniem różnych poziomów wysokości opłat za postój w tej strefie. Sama wola większości radnych nie jest wystarczająca do ustalenia śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, a co za tym idzie wyższej opłaty za postój.

Wyższe kary, ale dla dobra ogółu

Z kolei niezależnie od rodzaju strefy, kara administracyjna za nieuiszczenie opłaty ma być bardziej dotkliwa dla kierowców. Obecnie, za nieopłacenie postoju na miejscach wyznaczonych pracownicy zarządcy drogi wystawiają wezwanie do zapłaty na kwotę 50 zł. Po zmianach będzie to 10% minimalnego wynagrodzenia, a więc 210 zł w 2018 roku. Ponadto, ustawodawca zdecydował się nałożyć na organy samorządowe obowiązek przeznaczania co najmniej 65% kwot uzyskiwanych z tytułu opłat na sfinansowanie poprawy publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej lub rowerowej lub zieleń i zadrzewienia w gminie.

chevron-down
Copy link