Kiedy zmiany w spółce stają się skuteczne?

Spółka może dokonywać w swoich strukturach szeregu różnorodnych zmian. Od zmiany siedziby, poprzez zmiany osobowe w zarządzie, aż do całkowitej modyfikacji przedmiotu prowadzonej działalności. Problem pojawia się w momencie, gdy zmiany te zostały zgłoszone do KRS, ale nie zostały jeszcze zarejestrowane. Czy już obowiązują, czy też trzeba czekać na wpis?

Odpowiedź na to pytanie często jest kluczowa dla działalności spółki. Zrozumienie tego zagadnienia pomoże w określeniu istotnych dla spółki dat. Na przykład od kiedy członek zarządu pełnił swoją funkcję (a więc np. od kiedy mógł podpisywać umowy w imieniu Spółki), od kiedy spółka działa pod nowym adresem czy od jakiego momentu posługuje się nową firmą. Dla prawidłowego określenia momentu zaistnienia zmian w spółce konieczne jest rozróżnienie dwóch pojęć: wpisu deklaratoryjnego i wpisu konstytutywnego.

Wpis konstytutywny

Wpis konstytutywny jest o tyle istotniejszy z punktu widzenia osób prowadzących spółkę, że dla swej ważności wymaga zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Innymi słowy, zmiana wymagająca wpisu do KRS nie zacznie obowiązywać, dopóki nie zostanie do KRS wpisana.

Wpisami konstytutywnymi są przede wszystkim te, które wymagają zmiany umowy spółki. Każda zmiana umowy spółki jest wpisem konstytutywnym i dla swej ważności wymaga wpisu do KRS. Przykładowo będą to więc następujące kwestie:

 • zmiana firmy spółki,
 • zmiana siedziby (czyli miejscowości, zmiana w ramach jednej miejscowości jest jedynie zmianą adresu i należy do wpisów deklaratoryjnych),
 • zmiana PKD ujętego w umowie spółki,
 • zmiana sposobu reprezentacji spółki.

Kodeks spółek handlowych wymienia również inne przykłady wpisów konstytutywnych, które mogą (ale nie muszą) wiązać się ze zmianą umowy spółki. Należą do nich:

 • powstanie spółki z o.o. – zawarcie umowy spółki powoduje jedynie powstanie spółki z o.o. w organizacji (i tak musi być ona określana do czasu wpisu spółki do KRS),
 • likwidacja spółki,
 • podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego.

Wpis deklaratoryjny

Wpis deklaratoryjny jest to taki rodzaj wpisu, który dla swojej ważności nie wymaga rejestracji w KRS. Czynność staje się więc skuteczna z momentem jej dokonania, np. podjęcia uchwały. Zgłoszenie zmiany do KRS ma charakter jedynie porządkowy, potwierdzający dany stan rzeczy, jednakże nadal jest obowiązkiem spółki. Na zgłoszenie zmiany (zarówno konstytutywnej, jak i deklaratoryjnej) spółka ma 7 dni od momentu jej zaistnienia.

Przykładami wpisów deklaratoryjnych są:

 • zmiana adresu spółki (w obrębie tej samej siedziby, czyli tego samego miasta),
 • zmiana składu zarządu, rady nadzorczej,
 • powołanie i odwołanie prokurenta,
 • sprzedaż udziałów w spółce (zmiana wspólnika),
 • zmiana PKD, ale spośród tych wpisanych do umowy spółki.