Czternasta emerytura już od listopada tego roku

16 marca 2021
hello world!

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 8 marca ustawę o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, która zakłada wypłatę tzw. czternastej emerytury. Czternasta emerytura ma trafić do 9,1 mln osób.

Kolejne świadczenie dla emerytów i rencistów

Przepisy wprowadzające kolejne w 2021 r. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów zakładają wypłatę tzw. 14. emerytury już od listopada bieżącego roku. Rząd zapewnia, że jest to przykład spełnionej obietnicy i przejaw troski o sytuację materialną polskich emerytów i rencistów. Czternasta emerytura ma trafić do 9,1 mln osób. Co istotne, kwota 14. emerytury nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie (np. ulgę rehabilitacyjną). Z kwoty czternastej emerytury nie będą też dokonywane potrącenia i egzekucje. Rząd szacuje wypłaty tzw. czternastej emerytury na 11,4 mld zł. Świadczenie ma trafić do 9,1 mln świadczeniobiorców (93,76 proc. ogółu). Zdecydowana większość, bo ok. 7,9 mln świadczeniobiorców, otrzyma wypłatę w pełnej wysokości (w kwocie najniższej emerytury), a ok. 1,2 mln świadczeniobiorców w wysokości niższej – ze względu na wysokość otrzymywanego świadczenia powyżej 2.900 zł miesięcznie.

Przeczytaj również: Kiedy można przejść na emeryturę?

14. emerytura – kogo obejmuje świadczenie?

Zaproponowane przez rząd rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych. W razie zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia, osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Jedna tzw. czternasta emerytura przysługiwać będzie również do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba.

Wypłata czternastej emerytury

Wypłata tzw. czternastej emerytury odbywać ma się na zasadach podobnych jak w przypadku trzynastej emerytury. Ograniczenie stanowić będzie jednak liczba uprawnionych – do świadczeniobiorców pobierających świadczenie w wysokości nieprzekraczającej 2.900 zł brutto. W przypadku osób pobierających świadczenie w wysokości powyżej 2.900 zł stosowana będzie natomiast zasada „złotówka za złotówkę”. W myśl tej reguły tzw. czternasta emerytura będzie zmniejszana o kwotę przekroczenia ponad ustalone 2.900 zł. Zdaniem rządu rozwiązanie to pozwoli uniknąć sytuacji, w których przekroczenie kryterium o kilka złotych wiązałoby się z całkowitym pozbawieniem prawa do świadczenia. Czternasta emerytura ma być wypłacana z urzędu wraz ze świadczeniem w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w listopadzie 2021 r. (z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty w grudniu 2021 r. – w przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych oraz w styczniu 2022 r. – w przypadku okresowo co kwartał wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników).

Przeczytaj również: Prawo do odprawy emerytalnej w przypadku zatrudnienia u kilku pracodawców

Decyzje w sprawie czternastki i inne programy dla seniorów

Obecnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się więc do wypłaty nie tylko trzynastej, ale również czternastej emerytury. Czternaste świadczenie zostanie wypłacone z urzędu. Oznacza to, że nie trzeba będzie składać żadnego wniosku. Decyzje w sprawie 14. emerytury będą wydawać i świadczenie to wypłacać będą właściwe organy emerytalno-rentowe. W razie zbiegu prawa do świadczeń wypłacanych przez dwa organy decyzje wydaje i 14. emeryturę wypłacać będzie ZUS. Co więcej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi dwa programy. Dzięki nim powstają domy i kluby dla seniorów oraz rozrasta się oferta zajęć przeznaczonych dla osób starszych. Na programy Senior+ i Aktywni+ rząd planuje przeznaczyć w najbliższych pięciu latach dokładnie pół miliarda złotych. Podkreśla się przy tym konieczność poprawy sytuacji osób starszych i zapewnienia im większego bezpieczeństwa finansowego na jesień życia. Rząd chce zapewnić seniorom możliwość skorzystania z oferty przystosowanej do ich potrzeb czy kondycji zdrowotnej.

chevron-down
Copy link