200 mln zł na szkolne stołówki. Program "Posiłek w szkole i w domu" przyjęty przez rząd

22 października 2018
hello world!

Rada Ministrów przyjęła uchwałę o realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Jest to program, który realizowany będzie w latach 2019-2023. Obejmie on swoim zasięgiem wszystkie województwa.

Dla kogo rząd przeznaczy pomoc?

Program wpisuje się w ramy rozwoju kraju, które wyznaczone są w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Program „Posiłek w szkole i w domu” kierowany jest zarówno dla osób starszych, niepełnosprawnych i o niskich dochodach, jak i dla dzieci w trudnej sytuacji. Zakłada on wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy swoim obywatelom w postaci posiłku, zasiłków na zakup posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów spożywczych.

Dofinansowanie dla stołówek szkolnych

Program „Posiłek w szkole i w domu” został rozszerzony o moduł, który dotyczy wzmocnienia funkcji opiekuńczej szkoły podstawowej. Dotyczy to tworzenia warunków pozwalających uczniom na spożywanie posiłków podczas pobytu w szkole. Celem takiego rozwiązania jest większa kontrola nad jakością kupowanych produktów spożywczych oraz nad procesem przygotowywania posiłków.

Ministerstwo edukacji narodowej na swojej stronie udostępniło opisane działania, jakie przewiduje 3 moduł Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Są to:

1. Doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują lub stworzenie nowych stołówek,
2. Wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw jadalni.

200 mln zł na realizację Programu

Resort edukacji podaje, że na realizację Programu w latach 2019-2023 przewidziano w sumie kwotę 200 mln zł. Oznacza to, że w każdym z tych lat rząd przeznaczy na Program po 40 mln zł. Oprócz tego pomoc organom prowadzącym szkoły rząd udzieli w postaci dotacji celowej. W przypadku szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pomoc będzie w formie dofinansowania. Program zakłada również obowiązkowy wkład własny organów prowadzących szkoły o wartości 20% dotowanego zadania.

Ministrowie: rodziny pracy i polityki społecznej i edukacji narodowej będą realizować program "Posiłek w szkole i w domu". Program wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku. Program ma docelowo zastąpić dotychczas realizowany program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

chevron-down
Copy link