Autor: Urszula Bezak

Cykle

Cała prawda o stypendiach prywatnych

Wcześniej pisaliśmy o stypendium rektorskim i stypendium ministra, tym razem więcej o stypendium prywatnym. Wysokość udzielanych stypendiów rozpoczyna się już  od 100 złotych miesięcznie, jednak najwyższe z nich mogą wynosić nawet kilka tysięcy. Najwyższe możemy uzyskać za osiągnięcia naukowe. Pamiętajmy jednak, że stypendia prywatne nie muszą mieć jedynie formy pieniężnej. […]

Cykle

Stypendium ministra dla studentów

W kolejnym artykule dotyczącym stypendiów skupimy się na stypendium ministra dla studentów. Jego wysokość ustala właściwy minister i wynosi ona nawet 15 000 zł. Limit liczby stypendiów ustalony jest dla każdego ministra nadzorującego uczelnie. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego może przyznać najwyżej 845 stypendiów w roku kalendarzowym. Zasady przyznawania stypendiów […]

Cykle

O stypendium rektorskim

Pisaliśmy już o stypendiach socjalnych.  Tym razem więcej o stypendium rektorskim, które student lub doktorant może uzyskać za wyniki w nauce lub szczególne osiągnięcia. Należy pamiętać że ustawodawca dał możliwość poszczególnym szkołom wyższym na elastyczne podejście do wypłaty tego rodzaju stypendiów. Poniżej podajemy podstawowe zasady.  Stypendium rektora dla najlepszych studentów może […]

Prawo Karne

Areszt za blokowanie numerów alarmowych

W dniu 12 października Prezydent RP podpisał wnioskowaną przez siebie zmianę ustawy Kodeks wykroczeń. Zmiana ta została uchwalona przez Sejm 15 września 2017 roku.  Polega ona na uzupełnieniu art. 66 Kodeksu wykroczeń. Istotne jest tutaj dodanie możliwości ukarania także za umyślne lub bezzasadne blokowanie numeru alarmowego. Mowa o sytuacjach, w […]

Prawo Oświatowe

Stypendia socjalne dla studenta

Kiedy student może otrzymać stypendium socjalne? Kto i co o tym decyduje? Mówi o tym ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 263 z póź.zm. – tekst jednolity). Zgodnie z zapisami tej ustawy, świadczenie w postaci stypendium socjalnego ma prawo otrzymać student, […]

Prawo Administracyjne, Prawo Cywilne

12 lipca – nowe święto

W naszych kalendarzach możemy zapisać nowe święto. Dzięki podpisowi Prezydenta pod ustawą, w dniu 12 lipca, obchodzić będziemy Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. To święto państwowe ma na celu upamiętnienie wszystkich mieszkańców wsi polskich, którzy podczas II  wojny światowej wykazywali się odwagą oraz patriotyzmem. Pamiętna data Data 12 lipca […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Cesja wierzytelności, a dochodzenie praw

Sąd Okręgowy w Katowicach sygn.akt XIV GC 541/16/BS w wyroku z dnia 14 września 2017r. stwierdził, iż podmiot, który dokonał cesji wierzytelności przyszłej na bank jako zabezpieczenie udzielonego kredytu, nie może dochodzić wierzytelności bezzwrotnego przelewu. W języku procesowym stwierdzono, iż podmiot taki nie posiada legitymacji czynnej w procesie. W praktyce […]

Prawo Administracyjne

Czy podwykonawca może żądać zapłaty od zamawiającego na podstawie artykułu 143c ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych?

W praktyce często spotykamy się z kwestią, czy podwykonawcom (podmiotom wymienionym w artykule 143 c ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych) służy roszczenie o zapłatę należności względem zamawiającego. Zdarza się, iż wykonawca nie uiszcza należnych kwot swoim podwykonawcom. Zagadnieniem tym zajął się Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 12 […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Prawo Unijne

Czy można czytać prywatne maile pracowników?

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł w ubiegłym miesiącu w sprawie dotyczącej prywatności pracownika używającego firmowej poczty dla celów osobistych. Zgodnie z treścią orzeczenia, pracodawca nie ma prawa zwolnić dyscyplinarnie pracownika, który w trakcie świadczenia pracy korzystał z internetu dla celów prywatnych. ETS nie kwestionuje co do zasady możliwości kontrolowania poczty […]

Prawo Cywilne

Brak opłaty egzekucyjnej od lokatora, który dobrowolnie się wyprowadził

13 października 2015r. Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt P 3/14) orzekł o niezgodności z Konstytucją przepisów umożliwiających pobieranie przez komorników opłaty stałej za czynności eksmisji lokatora, który wyprowadził się dobrowolnie. TK zakwestionował możliwość pobierania opłat, która nie stawiała w korzystniejszej sytuacji dłużników dobrowolnie wykonujących zobowiązanie, bez przymusu opuszczających mieszkanie. Sejm znowelizował […]