Autor: Urszula Bezak

Podatki

Klin podatkowy – jak obliczyć?

Klin podatkowy ma dwa ujęcia – procentowe i kwotowe. Procentowe ujęcie można definiować jako relację obciążeń do wszystkich kosztów pracy. Ujęcie kwotowe odnosi się natomiast do sumy obciążeń składki na ubezpieczenia zdrowotne, chorobowe oraz podatek dochodowy, koszty ponoszone przez pracodawcę. Składki ponoszone przez pracodawcę: składka emerytalna 9,76%, rentowa 6,5%, wypadkowa […]

Podatki, Prawo Handlowe

Czym jest dywidenda? Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca by zyskać ulgę podatkową?

Dywidenda to zysk po opodatkowaniu, który wypłacany jest posiadaczom akcji spółki. Dywidendę wypłaca się po zakończeniu roku dochodowego. Wcześniej ustala się ją i zatwierdza podczas walnego zgromadzenia wspólników. Przepisy podatkowe obowiązujące w Polsce mówią, że jeśli siedziba spółki lub zarząd znajdują się na terytorium RP, to opodatkowaniu podlega całość dochodów. […]

Prawo Karne

Właściciele czworonogów mogą być zaskoczeni zmianami w Kodeksie wykroczeń z dnia 15 listopada br.

Nagłówki na niektórych portalach internetowych budziły postrach wśród ‚psiarzy’: „5 tysięcy za psa puszczonego bez smyczy”. Po przeanalizowaniu zmian okazuje się, że nie są one aż tak straszne. Najwięcej zmian nastąpiło w wysokościach kar: Kto nie zachowuje środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1 000 […]

Cykle

Cała prawda o stypendiach prywatnych

Wcześniej pisaliśmy o stypendium rektorskim i stypendium ministra, tym razem więcej o stypendium prywatnym. Wysokość udzielanych stypendiów rozpoczyna się już  od 100 złotych miesięcznie, jednak najwyższe z nich mogą wynosić nawet kilka tysięcy. Najwyższe możemy uzyskać za osiągnięcia naukowe. Pamiętajmy jednak, że stypendia prywatne nie muszą mieć jedynie formy pieniężnej. […]

Cykle

Stypendium ministra dla studentów

W kolejnym artykule dotyczącym stypendiów skupimy się na stypendium ministra dla studentów. Jego wysokość ustala właściwy minister i wynosi ona nawet 15 000 zł. Limit liczby stypendiów ustalony jest dla każdego ministra nadzorującego uczelnie. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego może przyznać najwyżej 845 stypendiów w roku kalendarzowym. Zasady przyznawania stypendiów […]

Cykle

O stypendium rektorskim

Pisaliśmy już o stypendiach socjalnych.  Tym razem więcej o stypendium rektorskim, które student lub doktorant może uzyskać za wyniki w nauce lub szczególne osiągnięcia. Należy pamiętać że ustawodawca dał możliwość poszczególnym szkołom wyższym na elastyczne podejście do wypłaty tego rodzaju stypendiów. Poniżej podajemy podstawowe zasady.  Stypendium rektora dla najlepszych studentów może […]

Prawo Karne

Areszt za blokowanie numerów alarmowych

W dniu 12 października Prezydent RP podpisał wnioskowaną przez siebie zmianę ustawy Kodeks wykroczeń. Zmiana ta została uchwalona przez Sejm 15 września 2017 roku.  Polega ona na uzupełnieniu art. 66 Kodeksu wykroczeń. Istotne jest tutaj dodanie możliwości ukarania także za umyślne lub bezzasadne blokowanie numeru alarmowego. Mowa o sytuacjach, w […]

Prawo Oświatowe

Stypendia socjalne dla studenta

Kiedy student może otrzymać stypendium socjalne? Kto i co o tym decyduje? Mówi o tym ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 263 z póź.zm. – tekst jednolity). Zgodnie z zapisami tej ustawy, świadczenie w postaci stypendium socjalnego ma prawo otrzymać student, […]

Prawo Administracyjne, Prawo Cywilne

12 lipca – nowe święto

W naszych kalendarzach możemy zapisać nowe święto. Dzięki podpisowi Prezydenta pod ustawą, w dniu 12 lipca, obchodzić będziemy Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. To święto państwowe ma na celu upamiętnienie wszystkich mieszkańców wsi polskich, którzy podczas II  wojny światowej wykazywali się odwagą oraz patriotyzmem. Pamiętna data Data 12 lipca […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Cesja wierzytelności, a dochodzenie praw

Sąd Okręgowy w Katowicach sygn.akt XIV GC 541/16/BS w wyroku z dnia 14 września 2017r. stwierdził, iż podmiot, który dokonał cesji wierzytelności przyszłej na bank jako zabezpieczenie udzielonego kredytu, nie może dochodzić wierzytelności bezzwrotnego przelewu. W języku procesowym stwierdzono, iż podmiot taki nie posiada legitymacji czynnej w procesie. W praktyce […]