Stypendium ministra dla studentów

W kolejnym artykule dotyczącym stypendiów skupimy się na stypendium ministra dla studentów. Jego wysokość ustala właściwy minister i wynosi ona nawet 15 000 zł. Limit liczby stypendiów ustalony jest dla każdego ministra nadzorującego uczelnie. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego może przyznać najwyżej 845 stypendiów w roku kalendarzowym.

Zasady przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów znajdziemy w przepisach: art. 173, art. 178, art. 181, art. 184 oraz art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom.

Kto może otrzymać stypendium ministra?

Zgodnie z treścią art. 181 ust. 3 i 4 wspomnianej ustawy, student może ubiegać się o stypendium najwcześniej po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Odstępstwo od tej zasady jest możliwe jedynie w przypadku studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych przed upływem od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Warunki, które należy spełniać

Warunkiem uzyskania przez studenta opisywanego stypendium jest zaliczenie poprzedniego roku studiów oraz wyróżnienie się przez wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki lub sportu, a także osiągnięcia artystyczne związane z kierunkiem studiów. Warunek zaliczenia roku studiów nie jest koniecznym, gdy student jest wpisany w danym roku akademickim na rok studiów przewidziany w planie tych studiów, a przyczyną niezaliczenia „poprzedniego roku” był urlop udzielony z powodu złego stanu zdrowia studenta lub narodzinami jego dziecka.

Z art. 184 ust. 5 ww. ustawy możemy dowiedzieć się dodatkowo, że stypendium nie przysługuje studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim. Z wyjątkiem kontynuowania studiów w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego. Jednak studia drugiego stopnia nie mogą trwać dłużej niż przez okres trzech lat. Weryfikacji wniosków pod kątem spełniania tego warunku dokonują uczelnie.

Co podlega ocenie?

Oceniany okres studiów jest różny w zależności od sytuacji studenta ubiegającego się o stypendium. W przypadku studenta studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia tych studiów, podobnie w przypadku studenta studiów drugiego stopnia – oceniane są osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia. Sytuacja zmienia się w przypadku studenta, który otrzymał stypendium ministra w poprzednich latach – brane pod uwagę są wtedy osiągnięcia uzyskane od dnia 1 października roku, w którym otrzymał ostatnie stypendium ministra.

Niezbędne formalności…

Swoją kandydaturę do przyznania stypendium student przedstawia rektorowi uczelni. Termin, w którym można przedstawić kandydaturę określa uczelnia. Wraz ze swoją kandydaturą student powinien złożyć wszystkie dokumenty potwierdzające jego osiągnięcia (przede wszystkim wystawione zaświadczenia oraz kopie odpowiednich dokumentów). Rektor uczelni przekazuje Ministrowi jedynie pozytywnie zaopiniowane przez organy kolegialne wnioski, które są następnie oceniane metodą punktową. Punkty przyznawane są za poszczególne osiągnięcia z wymienionych wcześniej dziedzin – nauki, sztuki i sportu. Minister ma prawo powołać ekspertów w celu lepszej oceny wniosków. Stypendium otrzymają studenci, którzy zdobyli największą ilość punktów.

Listę stypendystów można znaleźć na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał stypendium. W następnym kroku do uczelni i studentów wysyłane są pozytywne lub negatywne decyzje administracyjne w sprawie przyznania stypendium.