Nieskuteczne doręczenie a przywrócenie terminu

W przedmiotowej sprawie Sąd Okręgowy odmówił przyjęcia wniosku obrońcy skazanego o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku.

W następstwie Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Karnej zażalenia obrońcy na postanowienie Sądu Okręgowego o nie uwzględnieniu wniosku obrońcy skazanego o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na zarządzenie przewodniczącego Wydziału Sądu Okręgowego w przedmiocie odmowy przyjęcia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku, postanowił uchylić zaskarżone postanowienie.

Zażalenie obrońcy

Na powyższe postanowienie zażalenie złożył obrońca zarzucając:

  • błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za jego podstawę, mający wpływ na jego treść; polegający na bezzasadnym przyjęciu, iż obrońca nie wykazał, że uchybienie terminowi nastąpiło z przyczyn od niezależnych w sytuacji gdy:
    • obrońca w niniejszym postępowaniu działał w zaufaniu do Sądu; po przejrzeniu akt w terminie do wniesienia zażalenia uznał, iż skoro załączono potwierdzenie odbioru przesyłki datowane na dzień 6 lutego 2018 r. to data wpływu pisma odnotowana w Kancelarii jest błędna;
    • obrońca od momentu przejrzenia akt, aż do dnia odnalezienia koperty w dniu 13 marca 2018 r. pozostawał w błędnym przekonaniu, iż data odbioru przesyłki, wynikająca z potwierdzenia załączonego do akt postępowania jest datą prawidłową;

Obrońca wskazuje, iż Sąd Okręgowy zaniechał podjęcia jakichkolwiek czynności w celu zweryfikowania błędnego potwierdzenia odbioru przesyłki, znajdującego się w aktach sprawy. W związku z tym nie zaistniały okoliczności mogące poddać w wątpliwość twierdzenia obrońcy.

Podał, iż z załączonego do wniosku o przywrócenie terminu wydruku ze strony emonitoring.poczta-polska.pl, dotyczący przesyłki, wynika jednoznacznie, iż list został odebrany dnia 10 lutego 2018 r. Dnia 6 lutego 2018 r. został awizowany i przekazany do placówki pocztowej.

Wątpliwość co do awizowania przesyłki

Sąd Okręgowy poddaje w wątpliwość okoliczności dotyczące awizowania przesyłki w dniu 6 lutego 2018 r. oraz wydruku śledzenia przesyłek w sytuacji, gdy wiarygodność dołączonego przez obrońcę dokumentu, Sąd może zweryfikować za pośrednictwem strony internetowej emonitoring.poczta-polska.pl. Rażące naruszenie przepisów postępowania, mające wpływ na treść zaskarżonego postanowienia, art. 167 k.p.k. poprzez brak podjęcia jakiejkolwiek inicjatywy dowodowej z urzędu. W szczególności zaniechanie zwrócenia się do Urzędu Pocztowego w celu wyjaśnienia okoliczności związanych z załączeniem do akt sprawy błędnego potwierdzenia odbioru przesyłki.

Poprzez odmowę przywrócenia terminu do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie przyjęcia wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku pomimo zachowania przez obrońcę siedmiodniowego terminu od złożenia wniosku od dnia ustania przeszkody oraz uprawdopodobnienia okoliczności związanych z odnalezieniem koperty w dniu 13 marca 2018 r.".

W konkluzji żalący wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia i przywrócenie terminu do złożenia zażalenia.

Orzeczenie Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy orzekł, iż zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Bezspornie o treści zarządzenia w przedmiocie odmowy przyjęcia wniosku obrońcy skazanego o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego przesądziła data odbioru przesyłki zawierającej treść zarządzenia z dnia 2 lutego 2018 r. A więc wezwanie Sądu do uzupełnienia braków wniosku o sporządzenie i doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem. Z elektronicznego potwierdzenia odbioru wspomnianej przesyłki, że jej odbiór nastąpił w dniu 6 lutego 2018 r. Jednakże z załączonego do wniosku o przywrócenie terminu wydruku ze strony emonitoring.poczta-polska.pl, dotyczącego tej samej przesyłki wynika jednoznacznie. List został odebrany dnia 10 lutego 2018 r., zaś przesyłkę awizowano w dniu 6 lutego 2018 r.

Także na załączonej przez obrońcę kserokopii koperty z przesyłką widnieje adnotacja o jej awizowaniu w dniu 6 lutego 2018 r. W realiach sprawy niewyjaśnione okoliczności odnalezienia przedmiotowej koperty w kancelarii obrońcy w dniu 13 marca 2018 r., na które wskazuje Sąd w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia, nie powinny mieć żadnego wpływu na treść zaskarżonego rozstrzygnięcia.

Zatem rację ma żalący, zarzucając Sądowi Okręgowemu brak podjęcia jakiejkolwiek inicjatywy dowodowej, celem wyjaśnienia zaistniałej rozbieżności. Niewątpliwie zwrócenie się do Urzędu Pocztowego o podanie właściwej daty doręczenia przesyłki pocztowej pozwoli na dokonanie właściwych ustaleń. Pomoże też wyjaśnić zaistniałe rozbieżności co do terminu jej doręczenia. O to wniósł żalący. Prawidłowe ustalenia w tym przedmiocie przesądzą natomiast o ostatecznym kierunku zaskarżonego rozstrzygnięcia. W aktualnym stanie dowodowym należałoby przyjąć, iż obrońca wykonał wezwanie Sądu z dnia 2 lutego 2018 r. w terminie zawitym.