Biała lista podatników VAT już obowiązuje

3 września 2019
hello world!

1 września weszła w życie ważna zmiana dla podatników VAT. Tego dnia zaczęła działać tzw. biała lista podatników VAT. Zawiera ona wykaz podatników VAT wraz z podstawowymi informacjami na ich temat. Co ważne, dokonanie płatności na inny rachunek niż uwidoczniony w wykazie powoduje, że zapłacona kwota nie będzie kosztem podatkowym.

Biała lista podatników VAT to elektroniczny wykaz podmiotów:

 • w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT,
 • zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Biała lista podatników VAT dostępna jest na stronie podatki.gov.pl, a weryfikacja znajdującego się tam podmiotu może obejmować kilka zmiennych:

 • numer konta,
 • NIP,
 • REGON,
 • nazwa podmiotu.

Biała lista podatników VAT – co zawiera?

W tej chwili możliwa jest weryfikacja 10 podmiotów dziennie. Od 6 września wejdzie w życie nowa wersja systemu. Umożliwi ona zadanie 10 pytań dziennie, ale o maksymalną liczbę podmiotów wynoszącą 30. Nielimitowane jest natomiast ręczne weryfikowanie w wyszukiwarce udostępnionej przez Ministerstwo Finansów.

Po wpisaniu zmiennych weryfikacyjnych uzyskać można następujące informacje:

 • Firma (nazwa) lub imię i nazwisko
 • Numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany
 • Numer PESEL, o ile podmiot posiada
 • Status podatnika (wg stanu na dzień sprawdzenia)
 • Numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany
 • Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany
 • Adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną
 • Adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku braku adresu stałego miejsca prowadzenia działalności - w odniesieniu do osoby fizycznej
 • Imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL
 • Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL
 • Imię i nazwisko lub firma (nazwa) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL
 • Numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK
 • Data rejestracji jako podatnika VAT
 • Data odmowy rejestracji jako podatnika VAT
 • Podstawa prawna odmowy rejestracji
 • Data wykreślenia rejestracji jako podatnika VAT
 • Podstawa prawna wykreślenia
 • Data przywrócenia rejestracji jako podatnika VAT
 • Podstawa prawna przywrócenia

Czym jest biała lista podatników VAT?

Biała lista podatników VAT a rachunek bankowy

Biała lista podatników VAT zawiera między innymi numery rachunków bankowych przedsiębiorcy. Nie oznacza to, że należy się posługiwać tylko rachunkami widniejącymi w bazie danych. Jednakże wprowadzono sankcję za przelewy dokonywane na inne rachunki bankowe niż wskazane w białej liście. Dotyczą one nie tylko dokonujących płatności, ale również pośredników.

Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów kosztu płatności przekraczającej 15.000 złotych, jeśli dokonano jej bez pośrednictwa rachunku płatniczego albo dokonano jej na inny rachunek niż uwidoczniony na białej liście podatników VAT. Sankcja ta nie dotyczy kompensaty, płatności kartą oraz potrącenia. Zasady tej nie stosuje się w przypadku złożenia zawiadomienia o popełnieniu błędu do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu.

Natomiast w przypadku pośredników są oni zobowiązani do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, a następnie powinien ją przekazać w całości albo w części dostawcy towarów lub usługodawcy. Jeśli pośrednik dokona zapłaty na inny rachunek niż uwidoczniony w wykazie podmiotów, to u podatnika ustala się przychód w dniu zlecenia przelewu. Przychód ten ustala się w takiej wysokości, w jakiej płatność dokonano na rachunek inny niż zawarty w wykazie podmiotów, chyba że:

 • transakcja nie przekracza kwoty 15.000 złotych,
 • dokonano jej jako kompensaty lub zapłacono kartą kredytową lub
 • dokonano jej na inny rachunek niż uwidoczniony w wykazie, ale podatnik złoży zawiadomienie o tym fakcie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu.

Przeczytaj również:
Innovation Box - kto może skorzystać z preferencyjnej stawki podatkowej 5%?

 

chevron-down
Copy link