Innovation Box - kto może skorzystać z preferencyjnej stawki podatkowej 5%?

Od początku 2019 r. w obu ustawach o podatkach dochodowych funkcjonuje tzw. Innovation Box. Jest to ulga umożliwiająca obniżenie opodatkowania dochodu osiąganego z prawa własności intelektualnej (m.in. z tytułu autorskich praw do programu komputerowego). Aby skorzystać z ulgi Innovation Box, należy jednak spełniać pewne warunki.

Przypomnijmy, że co do zasady stawka podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 18 i 32% (stawka progresywna) oraz 19% (stawka liniowa). Dlatego też stawka podatku w wysokości 5% niewątpliwie stanowić może duże udogodnienie dla podatników.

Zgodnie z art. 30 ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) obniżona stawka podatku 5% znajduje zastosowanie do kwalifikowanego dochodu z określonych praw własności intelektualnej. Wlicza się w to prawo do programu komputerowego (oprogramowania). Preferencyjna stawka podatku znajdzie zastosowanie tylko w przypadku praw własności intelektualnej, które wytworzono, rozwinięto lub ulepszono w ramach prowadzonej przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej.

Przeczytaj również:
Podatek progresywny czy liniowy – co się bardziej opłaca?

Innovation Box - działalność badawczo-rozwojowa

Warunkiem koniecznym dla skorzystania z preferencji jest wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej. Musi być ona bezpośrednio związana z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Zgodnie z art. 5a pkt 38) ustawy o PIT przez działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Pomocne w zakresie prawidłowego rozumienia pojęcia działalności badawczo-rozwojowej są Objaśnienia podatkowe Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP BOX. Definicja działalności badawczo-rozwojowej wymaga, aby działania, jakie podejmuje podatnik poprzez badania naukowe, zwiększały zasoby wiedzy, natomiast w efekcie prac rozwojowych wystarczy, by podatnik zdobył i wykorzystał aktualnie dostępną wiedzę i umiejętności w celu planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia nowych, zmienionych czy usprawnionych produktów, procesów lub usług.

Konieczność wystąpienia z wnioskiem o interpretację podatkową

W obecnym stanie prawnym nie ma możliwości ustawowego i wyczerpującego zdefiniowania pojęcia „autorskie prawo do programu komputerowego”. Dlatego też podatnik, chcący skorzystać z ulgi Innovation Box wobec dochodów z autorskiego prawa do programu komputerowego i otrzymać w tym zakresie stosowną ochronę prawnopodatkową, powinien złożyć wniosek o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Podatek 5 procent

Zasady ustalania dochodu i podstawy opodatkowania

Podstawę opodatkowania stanowi kwalifikowany dochód. Ustala się go za pomocą wskaźnika nexus. Wskaźnik ten służy do wykazania związku między poniesionymi kosztami (działalność badawczo-rozwojowa) oraz generowanym dochodem z praw własności intelektualnej. W konsekwencji korzyści wynikające z ulgi Innovation Box uzależnione są od zakresu działalności badawczo-rozwojowej podejmowanej przez podatnika.

Zgodnie z art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT wysokość kwalifikowanego dochodu ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a + b) x 1,3 / a + b + c + d,

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a – prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego,

c – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego,

d – nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Im więcej procesów związanych z innowacjami podatnik będzie przeprowadzał we własnym zakresie lub zlecał podmiotom niepowiązanym, tym większy będzie kwalifikowany dochód podlegający opodatkowaniu preferencyjną 5% stawką. Wynika to z faktu, że wskaźnik będzie bliższy wartości 1. Z oczywistych względów przepisy przewidują, że jeżeli wartość wskaźnika jest większa niż 1, przyjmuje się że wartość ta wynosi 1. Łatwo zatem zauważyć, że ponoszenie kosztów na nabywanie wyników prac badawczo-rozwojowych od podmiotów powiązanych (litera c) oraz nabywanie kwalifikowanych praw własności intelektualnej (litera d) będzie prowadziło do obniżenia wysokości wskaźnika. W takiej sytuacji wartość wskaźnika nexus będzie niższa niż 1. To z kolei spowoduje możliwość opodatkowania preferencyjną stawką tylko części kwalifikowanego dochodu. Pozostała część dochodu opodatkowana będzie na zasadach ogólnych.

Odrębna ewidencja

Pewną uciążliwość dla podatnika może stanowić obowiązek wyodrębnienia w prowadzonych księgach rachunkowych każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (art. 30cb ustawy o PIT). Podatnicy są obowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów, dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Ponadto w prowadzonych księgach rachunkowych podatnicy muszą wyodrębnić koszty przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Musi się to odbywać w sposób zapewniający określenie dochodu kwalifikowanego.

Zapłata podatku

Zaliczki na podatek dochodowy podatnik musi uiszczać na zasadach ogólnych (według stawki progresywnej lub stawki liniowej). Podatnicy nie mają możliwości skorzystania z preferencji w trakcie roku podatkowego, poprzez pomniejszanie zaliczek na podatek dochodowy. Dopiero w zeznaniu podatkowym składanym do końca kwietnia 2020 r., obliczając podatek do zapłaty, podatnik zastosuje 5% stawkę. Różnica w podatku zapłaconym w postaci zaliczek na podatek stanowić będzie natomiast nadpłatę podatku.