Brak możliwości wznowienia postępowania, które zostało zakończone ugodą

14 grudnia 2018
hello world!

Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał wyrok dotyczący ewentualnego wznowienia postępowania, które zakończono ugodą.

W przedmiotowej sprawie zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach, odrzucił skargę o wznowienie postępowania, które toczyło się przed tym Sądem. W uzasadnieniu postanowienia wskazał Sąd Okręgowy, że postępowanie, którego dotyczy skarga, zakończone zostało postanowieniem o umorzeniu postępowania wobec zawarcia przez strony ugody.

Z uwagi na treść art. 399 § 1 k.p.c. żądanie wznowienia tego postępowania jest więc niedopuszczalne, a wywiedziona skarga podlegała odrzuceniu. Postanowienie to zostało zaskarżone. W zażaleniu skarżący ponownie wskazał przyczynę, dla których, w jej ocenie, skarga o wznowienie postępowania jest zasadna.

Wyrok Sądu Apelacyjnego

Rozpoznając zażalenie skarżącej Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie.

W pierwszej kolejności wskazać trzeba, co słusznie zauważył Sąd pierwszej instancji, że w myśl art. 399 k.p.c., co do zasady wznowienie postępowania dopuszczalne jest w sytuacji, gdy sprawa zakończona została wydaniem rozstrzygnięcia (wyroku, nakazu zapłaty lub postanowienia w postępowaniu nieprocesowym), które jest prawomocne i rozstrzyga merytorycznie o żądaniu pozwu lub wniosku w postępowaniu nieprocesowym.

W niniejszej sprawie o zapłatę strony zawarły ugodę. To skutkowało wydaniem przez Sąd Okręgowy w tym samym dniu postanowienia o umorzeniu postępowania. W świetle powyższego, brak jest podstaw do przyjęcia, by postępowanie w sprawie zakończono prawomocnym wyrokiem, czy też innym orzeczeniem o charakterze merytorycznym. Postanowienie o umorzeniu postępowania niewątpliwie ma charakter formalny i nie rozstrzyga o istocie sprawy. To tym samym nakazuje przyjąć, że skarga o wznowienie postępowania zakończonego takim postanowieniem nie przysługuje. Stanowisko takie wyraził też Sąd Najwyższy. Między innymi w postanowieniu z dnia 24 maja 2007 r., sygn. akt V CZ 44/07.

W myśl przepisu art. 410 § 1 k.p.c. sąd zobligowany jest odrzucić skargę, między innymi, gdy jest ona niedopuszczalna lub wniesiona po upływie przepisanego terminu.

Taka też sytuacja zaistniała w niniejszym postępowaniu. Skoro, jak wskazano powyżej, postępowanie w sprawie zakończono postanowieniem o umorzeniu postępowania, to tym samym skarga o wznowienie tego postępowania jest niedopuszczalna.

W świetle powyższego uznać należało, że rozstrzygnięcie Sądu pierwszej instancji było prawidłowe. W konsekwencji zażalenie należało oddalić jako bezzasadne, na podstawie art. 385 w związku z art. 397 § 2 k.p.c.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 października 2018 r., sygnatura V ACz 344/18

chevron-down
Copy link