Czym jest jednolity plik kontrolny (JPK)? - Encyklopedia Prawa

24 stycznia 2018
hello world!

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej zostali objęci obowiązkiem przekazywania urzędowi skarbowemu danych w ramach jednolitego pliku kontrolnego. Jednolity plik kontrolny (JPK) jest to tryb przekazywania danych księgowych przy użyciu programów komputerowych. Stanowi on zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, a dane są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa.

Co zmiany przepisów oznaczają dla mikroprzedsiębiorców?

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 104 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, mikroprzedsiębiorca jest przedsiębiorcą, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnił łącznie dwa warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników lub osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro.

JPK bez wezwania organu

Należy zauważyć, że jednolity plik kontrolny składa się ze struktur, których jedną z nich jest JPK_VAT. Jest to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy są obowiązani do przesyłania JPK_VAT bez wezwania organu podatkowego do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, niezależnie od tego, czy przedsiębiorca rozlicza się kwartalnie. Nowy obowiązek przekazywania JPK_VAT dotyczy mikroprzedsiębiorców, którzy są podatnikami VAT i składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K. Dotychczas obowiązek ten obejmował wyłącznie małe i średnie przedsiębiorstwa (od 1 styczna 2017 r.) oraz duże przedsiębiorstwa (od 1 lipca 2016 r.). Ponadto, również od 1 stycznia 2018 r. ewidencja VAT, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, prowadzona może być wyłącznie w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych. Wobec tych zmian, obecnie każdy czynny podatnik VAT jest obowiązany do przesłania pliku JPK_VAT za styczeń 2018 r. do dnia 25 lutego 2018 r.

Zwolnienia od obowiązku składania JPK_VAT

Należy dodać, że JPK_VAT nie składają mikroprzedsiębiorcy, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie:

- zwolnienia przedmiotowego z art. 43 ust.1 ustawy o VAT – sprzedaż wyłącznie towarów i świadczenie usług zwolnionych od podatku VAT;

- zwolnienia podmiotowego (m. in. dla podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł), art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT;

- zwolnienia na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o VAT ( m. in. organizacje międzynarodowe realizujące zadania publiczne).

Co składa się na jednolity plik kontrolny?

JPK_VAT składa się z danych identyfikujących podatnika i właściwy urząd skarbowy oraz danych, które odzwierciedlają dane zawarte w ewidencji zakupu i sprzedaży. Aby utworzyć prawidłowy plik JPK_VAT można skorzystać z programu księgowego, aplikacji on-line lub z tabeli przygotowanych przez Ministerstwo Finansów. Co istotne, do wysłania JPK_VAT niezbędne jest potwierdzenie tożsamości podatnika. W tym celu należy posiadać certyfikat kwalifikowany lub profil zaufany (eG0).  Następnie należy zainstalować aplikację Klient JPK 2.0. służącą do konwersji oraz wysyłki plików JPK. Można również pobrać formularz UPO_JPK (Urzędowe Poświadczenie Odbioru dla plików JPK) za sprawą, którego potwierdza się odbiór pliku JPK oraz sprawdza jego status. Cześć programów księgowych posiada możliwość bezpośredniego generowania i wysyłki plików JPK_VAT, dzięki czemu cały proces jest prostszy i przebiega szybciej.

Kary i obowiązki

Wobec tego, że jednolity plik kontrolny ma charakter informacji podatkowej, niezłożenie go w terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe. Karą za wykroczenie skarbowe jest grzywna, określana kwotowo w przedziale od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Natomiast w przypadku przestępstwa skarbowego wysokość grzywny może wynieść od 10 do 720 stawek dziennych.

Ponadto, od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, będą obowiązani do przekazywania innych struktur JPK na żądanie organów podatkowych. Zmiana ta obejmuje zarówno mikroprzedsiębiorstwa, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa (duże przedsiębiorstwa objęte są tym obowiązkiem od 1 lipca 2016 r.) Wówczas to, organ kontroli podatkowej będzie mógł zażądać od każdego przedsiębiorcy siedmiu rodzajów plików dotyczących: ksiąg rachunkowych – JPK_KR, wyciągów bankowych – JPK_WB, stanu magazynu – JPK_MAG, faktur VAT – JPK_FA, podatkowej księgi przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR, ewidencji przychodów – JPK_EWP oraz ewidencji zakupu i sprzedaży VAT - JPK_VAT.

W takiej sytuacji przedsiębiorca jest obowiązany do przekazania danych do e-kontroli w formie JPK w terminie wskazanym przez właściwy organ, jednak nie krótszym niż 3 dni. Pliki JPK będzie można przekazać np. na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych.

Wyżej wskazane obowiązki wynikają odpowiednio z art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej (JPK_VAT bez wezwania organu podatkowego) oraz art. 193a Ordynacji podatkowej (JPK na żądanie organu podatkowego). Według szacunków rządu JPK obejmie swoim działaniem 1,6 mln płatników VAT. W ten sposób trzykrotnie zwiększy się liczba faktur objętych systemem JPK, funkcjonującym od 2016 roku.

chevron-down
Copy link