Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

Czym jest wypowiedzenie umowy? – Encyklopedia Prawa

Spis treści
rozwiń spis treści

Każdy człowiek na świecie miał lub będzie mieć okazję do wypowiedzenia umowy. Ten rodzaj dokumentu jest prostym oświadczeniem woli zakończenia stosunku prawnego, który wynika z konkretnej, podpisanej wcześniej umowy. Zawiązałeś stosunek pracy i pracodawca nie wywiązuje się z warunków? Wypowiedzenie umowy o pracę. Lokator nie ma zamiaru zachowywać się w granicach tolerancji i zbyt głośno imprezuje? Wypowiedzenie umowy najmu. W niektórych sytuacjach zdarzają się umowy o charakterze dość ogólnym. W tym wypadku najlepszym rozwiązaniem będzie sporządzenie wypowiedzenia umowy o tymże charakterze.

Wypowiedzenie umowy – czym jest?

Wypowiedzenie umowy jest oświadczeniem woli zakończenia stosunku prawnego wynikającego z umowy. Taki krok może zostać wykonany jedynie przez samych zainteresowanych, czyli osoby będące Stronami ww. dokumentu.

Najważniejsze postanowienia

Każda podpisywana przez nas umowa powinna regulować kwestie dot. jej wypowiedzenia. Ważne jest także, by te kwestie przewidywały długość okresu wypowiedzenia. Jest to o tyle konieczne, że zabezpiecza interesy Stron, które korzystając z tego czasu mogą znaleźć nowych kontrahentów (takich, jak np. najemca, zleceniobiorca, konsument) chcących zawrzeć nową umowę.

Ważne: Termin wypowiedzenia umowy zaczyna biec dopiero w momencie, kiedy dokument dotarł (został doręczony) drugiej Stronie umowy.

Art. 77 Kodeksu Cywilnego wyjaśnia, że każde uzupełnienie lub zmiana umowy odbywa się w takiej samej formie jak ta zastosowana przy jej zawarciu. Jednakże w przypadku, gdy mamy umowę zawartą na piśmie, w formie dokumentowej albo elektronicznej to:

  • rozwiązanie za zgodą obu Stron,
  • odstąpienie od niej,
  • wypowiedzenie

wymaga formy dokumentowej. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy ustawa przewiduje inną formę.

Należy jednak pamiętać również, że jeżeli umowa została zawarta w innej formie szczególnej, jej rozwiązanie za zgodą obu stron wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej zawarcia; natomiast odstąpienie od umowy albo jej wypowiedzenie powinno być stwierdzone pismem.

Zgodnie z tym, tworząc wypowiedzenie umowy, należy zadbać o formę dokumentu. Nie może ona bowiem odbiegać od tej, jaką przewidziały ustawa lub Strony umowy.

Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career