Co zrobić ze zużytą strzykawką?

24 stycznia 2020
hello world!

Obecnie dla osób korzystających regularnie ze strzykawek ich utylizacja stanowi nie lada problem. Po zmianie ustawy o gospodarce odpadami osoba, która chce się pozbyć zużytych strzykawek lub penów po insulinie, często skazana jest na żmudne poszukiwanie odpowiedniego miejsca na ich zutylizowanie. Przyjmowania tego rodzaju odpadów odmawiają zarówno apteki, jak i gminne punkty selektywnej zbiórki odpadów. Te ostatnie – jak się okazuje – robią to niesłusznie.

Apteka nie musi przyjmować strzykawek

Strzykawki i zużyte igły stanowią szczególną grupę odpadów, ponieważ zawierają materiał biologiczny. Apteki ich nie przyjmą. Do aptek oddaje się bowiem zużyte leki z wyłączeniem igieł i strzykawek. Punkty te wyposażone są w specjalny kontener na leki przeznaczone do utylizacji. Co istotne, leków nie powinno się wyrzucać do odpadów zmieszanych ani wylewać ich do kanalizacji. Zawierają one substancje szkodliwe dla środowiska. Zdecydowana większość aptek posiada pojemniki na przeterminowane leki. Te, które ich nie mają, a chciałyby świadczyć tego rodzaju usługi, powinny zgłosić się do urzędu miasta i podpisać umowę. Wówczas otrzymają odpowiedni pojemnik, który następnie będzie cyklicznie opróżniany przez firmę zajmującą się odbiorem odpadów.

Co ze strzykawkami, skoro nie apteki? Chcąc zutylizować tego rodzaju odpady, należy udać się do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Punkty selektywnej zbiórki odpadów

Co zatem zrobić ze zużytą strzykawką? Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: (…) „tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w pkt 5 (czyli papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady), odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży”.

Oznacza to, że obowiązkiem punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) jest przyjęcie zużytej strzykawki. Warto pamiętać, że obowiązek ten wynika z samej ustawy. Zdarzało się bowiem, że punkty te odsyłały interesantów ze strzykawkami do aptek (co często tłumaczone jest faktem, iż ustawa weszła w życie stosunkowo niedawno – 6 września 2019 r.).

Zbieranie strzykawek

Zgodnie z § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi, odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w pojemnikach jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie bądź przecięcie. Zasady oznaczania kolorami poszczególnych rodzajów odpadów medycznych stosuje się odpowiednio w taki sposób, aby jednoznaczne zidentyfikować przeznaczenia pojemnika.

Przepisy rozporządzenia regulują także, że pojemniki lub worki należy zapełniać do 2/3 ich objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie. Niedopuszczalne jest otwieranie raz zamkniętych pojemników lub worków jednorazowego użycia. Pojemniki lub worki powinny być wymieniane tak często, jak pozwalają na to warunki przechowywania oraz właściwości odpadów medycznych w nich gromadzonych, nie rzadziej niż co 72 godziny. Odpady wysoce zakaźne mogą być przechowywane w miejscu powstania nie dłużej niż 24 godziny.

W przypadku uszkodzenia worka lub pojemnika należy go w całości umieścić w innym większym nieuszkodzonym worku lub pojemniku.

Nigdy nie należy wyrzucać strzykawek (i podobnych odpadów) do worka na odpady zmieszane. Jest to szczególnie niebezpieczne dla pracowników sortowni, którzy mogą pokaleczyć się niezabezpieczonymi igłami.

Gospodarka odpadami medycznymi i weterynaryjnymi

Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpady medyczne i weterynaryjne zbiera się w miejscach ich powstawania. Należy przy tym uwzględnić ich właściwości, sposób ich unieszkodliwiania lub odzysku. Każdy pojemnik i każdy worek z odpadami medycznymi powinien posiadać widoczne oznakowanie identyfikujące zawierające:

  1. kod odpadów medycznych w nim przechowywanych,
  2. nazwę wytwórcy odpadów medycznych,
  3. numer REGON wytwórcy odpadów medycznych,
  4. numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
  5. datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania),
  6. datę i godzinę zamknięcia.
chevron-down
Copy link