Czy nieruchomość sfinansowana przez rodzica jednego z małżonków zalicza się do majątku wspólnego?

Przedmiotowa sprawa dotyczyła podziału majątku dorobkowego po rozwodzie. Sądy ustaliły jego wartość, dokonały podziału dwóch nieruchomości. Jedna przypadła żonie, druga mężowi. Natomiast w sprawie majątku ruchomego doszło do ugody.

Przedmiotowe małżeństwo trwało ponad 30 lat. W trakcie trwania małżeństwa – ojciec – męża – kupił nieruchomość i zapłacił za nią 100 tys. zł. Jednak z treści umowy sprzedaży wynikało, iż faktycznym nabywcą był mąż, natomiast cenę uiścił ojciec.

Sąd I Instancji stwierdził, że intencją ojca był zakup na rzecz obojga małżonków. Nieruchomość weszła do majątku wspólnego. Sąd orzekł, że nie wystąpiły w tej sprawie żadne nakłady, tym samym oddalając powództwo o rozliczenie tych nakładów.

Sąd II Instancji zmienił postanowienie i zasądził, aby żona rozliczyła się z mężem i wpłaciła na jego rzecz 260 tys. zł. Zdaniem Sądu Okręgowego nie ma absolutnie żadnych podstaw do stwierdzenia, że było przysporzenie na rzecz obojga małżonków.

Sąd Okręgowy orzekł, że doszło do darowizny na rzecz męża. Skargę kasacyjną w tej sprawie złożyła żona. Wskazując podstawę art. 45 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Zdaniem Sądu Najwyższego

„Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.”

Sąd Najwyższy w postanowieniu z 6 marca 2019 roku oddalił skargę kasacyjną pozostawiając w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego. Sąd Najwyższy wskazał w swoim uzasadnieniu, iż „Nowy składnik majątku przysporzony kosztem darczyńcy wchodzi do majątku wspólnego małżonków. A zatem po rozwodzie w wyniku podziału majątku trzeba rozliczyć się z nakładu. Przysporzenie nie stało się bowiem majątkiem osobistym jednego z małżonków.”

Sygnatura akt I CSK 76/18, postanowienie z 6 marca 2019 r.