Czy przywrócenie tzw. „tabletki po” na receptę jest zgodne unijnym prawem?

Przywrócenie w Polsce kontroli nad sprzedażą tzw. „tabletek dzień po” wzbudziło wiele kontrowersji. Spory wokół antykoncepcji awaryjnej narastają, zarówno w społeczeństwie polskim,  jak również europejskim.

W związku z pojawieniem się ów wątpliwości, w lipcu 2017 roku, kilka europosłanek zwróciło się do Komisji Europejskiej z  zapytaniem. Miało to wyjaśnić kwestie dotyczące stosowania antykoncepcji awaryjnej. Pytanie brzmiało: czy tego typu obostrzenia są zgodne z dyrektywa unijną 2001/83/WE dotyczącą kodeksu wspólnotowego regulującego kwestie związanie z substancjami leczniczymi? 

Komisja Europejska, udzielając odpowiedzi na to zapytanie, powołała się na art. 4 ust.4.

Komentarz Komisji Europejskiej

Warto zapoznać sie ze stanowiskiem i argumentacją Komisji Europejskiej:

Niniejsza dyrektywa nie wpływa na stosowanie ustawodawstwa krajowego zabraniającego lub ograniczającego sprzedaż bądź stosowanie produktów leczniczych jako środków antykoncepcyjnych lub poronnych. Państwa Członkowskie przedstawią Komisji dane przepisy ustawodawstwa krajowego.

Przepis wyżej wspomnianej dyrektywy unijnej, wskazuje wyraźnie, że państwa członkowskie mają swobodę w decydowaniu o ograniczeniu lub kontroli lub całkowitym zakazie obrotu produktem wczesnoporonnym lub antykoncepcyjnym na obszarze swojego terytorium.

Sprzeczne regulacje?

Komisja Europejska podkreśliła również inny fakt. Decyzja, która pozwalała na swobodny obrót środkami wczesnoporonnymi i antykoncepcyjnymi na obszarze Unii Europejskiej, nie miała na celu wprowadzeniea dwóch wykluczających się regulacji prawnych.