Czynności przekraczające zwykły zarząd – zbycie lokalu

20 listopada 2018
hello world!

Czy dopuszczalne jest zbycie pomieszczenia przynależnego do lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej w celu przyłączenia tego pomieszczenia do innego lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość i położonego w granicach tej samej wspólnoty mieszkaniowej?

W dniu 15 listopada 2018 roku Sąd Najwyższy odpowiedział na zagadnienie:

  1. Czy dopuszcza się zbycia pomieszczenia przynależnego do samodzielnego lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość.(wraz z określonym przez strony czynności udziałem w częściach wspólnych nieruchomości „związanym” z tym pomieszczeniem),.na rzecz właściciela innego samodzielnego lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość,.położonego w granicach tej samej wspólnoty mieszkaniowej, w sytuacji,.gdy tego rodzaju czynności rozporządzającej dokonuje się bez udziału innych właścicieli lokali w tej wspólnocie mieszkaniowej i bez ich zgody wyrażonej w formie uchwały, o której mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o własności lokali i z zastrzeżeniem, że w wyniku umowy zbywana izba będzie pomieszczeniem przynależnym do lokalu nabywcy?;
    w wypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie opisane w punkcie pierwszym:
  2. Czy dla skutecznego złożenia wniosku o wpis na podstawie umowy dokumentującej obrót tego rodzaju pomieszczeniem wystarczające jest odpowiednio precyzyjne (zgodne z treścią wpisów w odpowiedniej księdze wieczystej) oznaczenie izby, której dotyczy czynność rozporządzająca,.czy też warunkiem koniecznym jest każdorazowe oznaczenie podlegającej podziałowi nieruchomości zbywcy, poprzez wskazanie numeru księgi wieczystej prowadzonej dla tego lokalu?

Ustawa o własności lokali

Artykuł 22 ustęp 4 Ustawy o własności lokali wskazuje,.iż połączenie dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jedną nieruchomość lub podział lokalu wymaga zgody właścicieli lokali wyrażonej w uchwale. W razie odmowy zainteresowany właściciel lokalu może żądać rozstrzygnięcia przez sąd.

​Zatem zdaniem Sądu Najwyższego dopuszczalne jest zbycie pomieszczenia przynależnego do lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej w celu przyłączenia tego pomieszczenia do innego lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość i położonego w granicach tej samej wspólnoty mieszkaniowej; do dokonania w ten sposób podziału prawnego lokalu,.stanowiącego odrębną nieruchomość wymaga się zgody właścicieli lokali wyrażonej w formie uchwały, o której stanowi art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (jedn. tekst: Dz.U. z 2018 r., poz. 716 ze zm.).

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2018 r., sygnatura III CZP 52/18

chevron-down
Copy link