Co daje data pewna w umowie najmu i dzierżawy 

8 października 2017
hello world!

Bardzo istotne znaczenie dla praktyki ma treść wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2009 r., sygn.akt I CSK 325/08.    Znajdziemy tutaj odpowiedź na pytanie - kiedy nowy nabywca nie może wypowiedzieć umowy najmu (dzierżawy).

Dzieje się tak w przypadku zbycia rzeczy zawartej na czas oznaczony. Gdy notariusz poświadczył datę pewną po dokonaniu czynności. W praktyce istniał uprzednio także pogląd, iż data pewna chroni trwałość umowy tylko wtedy, gdy umowa została nią opatrzona w chwili jej zawarcia. Takie stanowisko wyraził Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 7 lutego 2007 r. sygn.akt I ACa 1569/06. Nie można więc wypowiedzieć umowy najmu wtedy, gdy data pewna została oznaczona przy zawarciu umowy. Nie można tak postąpić również, gdy umieszczono stosowną wzmiankę dopiero po jej zawarciu.

Umowa z datą pewną -  o czym warto wiedzieć...

Zasadnicze znaczenie ma opatrzenie datą pewną umowy przed dniem zbycia rzeczy najętej (wydzierżawionej). Czynność prawna posiada datę pewną, jeżeli jej dokonanie jest stwierdzone w dokumencie urzędowym. Dzieje się tak również, gdy zostaje umieszczenia na obejmującym czynność dokumencie jakakolwiek wzmianka. Dokonać tej czynności może: organ państwowy, organ  jednostki samorządu terytorialnego albo notariusza. Datą pewną jest również data podpisu na dokumencie osoby, która zmarła. Za datę pewną uważa się datę śmierci tej osoby.

chevron-down
Copy link