Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

9 października 2018
hello world!

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Jest to decyzja administracyjna. Jej zadanie polega na wskazaniu sposobu, który ma doprowadzić do wykonania przedsięwzięcia, nie pogarszając przy tym stanu środowiska.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inaczej jest zwana decyzją środowiskową. Uzyskanie tej decyzji jest konieczne, jeśli łącznie spełnione są warunki określone w art. 71 ust. 2 oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Decyzja środowiskowa - kiedy należy ją uzyskać?

Stosownie do art. 71 ust. 2 ww. ustawy, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Odnosi się to również do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Lista takich przedsięwzięć jest wskazana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Natomiast art. 72 ust. 2 ww. ustawy zawiera zamknięty katalog decyzji, których wydanie jest poprzedzane uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wśród takich decyzji (tzw. decyzji inwestycyjnych) znajdują się: decyzje o pozwoleniu na budowę, decyzje o zmianie lasu na użytek rolny czy decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub linii kolejowej.

Ustawodawca przewidział również wyjątek. W sytuacji, gdy wyłącznym celem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko jest obronność i bezpieczeństwo państwa lub prowadzenie działań ratowniczych i zapewnienie bezpieczeństwa cywilnego w związku z przeciwdziałaniem lub usunięciem bezpośredniego zagrożenia dla ludności nie wydaje się decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie miałoby niekorzystny wpływ na te cele. Wówczas konieczność realizacji inwestycji należy zgłosić regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska. Jednakże, jeżeli organ ten w ciągu 7 dni zgłosi sprzeciw, to powstanie obowiązek uzyskania decyzji środowiskowej.

Cel decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Celem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest przede wszystkim określenie warunków realizacji danego przedsięwzięcia, planowanego sposobu zagospodarowania terenu, a także wymagań dotyczących ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

W drodze decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą być nałożone na wnioskodawcę obowiązki dotyczące zapobiegania ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (por. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 31 maja 2012 r., sygn. akt SKO.412/23/2012).

Kto może wydać decyzję środowiskową?

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest: regionalny dyrektor ochrony środowiska, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, starosta, dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, wójt, burmistrz, prezydent miasta w zależności od przedmiotu danego przedsięwzięcia.

Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Jeżeli była przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, decyzję środowiskową wydaje się, biorąc pod uwagę wyniki wymaganych uzgodnień i opinii (np. z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska), ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa oraz wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika zasadność realizacji przedsięwzięcia w wariancie innym niż proponowany przez wnioskodawcę, właściwy organ, za zgodą wnioskodawcy, wskazuje w decyzji wariant dopuszczony do realizacji lub, w razie braku zgody wnioskodawcy, odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia.

Natomiast, jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, organ właściwy odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ określa m.in. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia. Muszą również zostać ustalone istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

W przypadku, gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika potrzeba wykonania kompensacji przyrodniczej - organ stwierdza konieczność wykonania tej kompensacji. Ponadto, organ może nałożyć obowiązek unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko czy, obowiązek monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Właściwy organ w decyzji środowiskowej może nałożyć na wnioskodawcę obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej. Przy czym musi być także określony jej zakres i termin przedstawienia.

 

chevron-down
Copy link