Dłużnicy alimentacyjni widoczni w rejestrze zadłużonych aż do spłaty długu – projekt ustawy już w Sejmie

16 kwietnia 2021
hello world!

Unikaniu płacenia alimentów na dziecko albo spłacania należności budżetu państwa, czyli wypłacanych przez państwo dziecku świadczeń alimentacyjnych w zastępstwie uchylającego się od alimentów rodzica, ma przeciwdziałać najnowszy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny, który trafił już do Sejmu. Zakłada on, że od 1 lipca 2021 r. wystarczą niezapłacone przez co najmniej trzy miesiące alimenty na rzecz dziecka lub tocząca się egzekucja należności budżetu państwa, by osoba uchylająca się od płacenia trafiła do Krajowego Rejestru Zadłużonych. Ma być w nim widoczna tak długo, aż spłaci cały dług.

Informacja dotycząca dłużnika alimentacyjnego nie zniknie z systemu

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie regulacji, dzięki którym informacje o długach dłużników alimentacyjnych wobec Skarbu Państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów nie będą usuwane z biur informacji gospodarczej aż do momentu, w którym nie zostaną spłacone.

Powyższe dotyczy długów z tytułu świadczeń wypłaconych z tzw. starego funduszu alimentacyjnego (funkcjonującego w ZUS do dnia 30 kwietnia 2004 r.), długów z tytułu zaliczki alimentacyjnej funkcjonującej do dnia 30 września 2008 r. oraz długów z tytułu obecnego funduszu alimentacyjnego funkcjonującego od dnia 1 października 2008 r.

Długi/zobowiązania dłużników wobec Skarbu Państwa nie przedawniają się. Są to bowiem zobowiązania administracyjnoprawne, a nie cywilnoprawne, a żaden przepis prawa administracyjnego nie przewiduje ich przedawnienia. Oznacza to, że długi te są cały czas wymagalne i podlegają egzekucji. Istnienie informacji o takich długach w rejestrach biur informacji gospodarczej ma pomóc w ich wyegzekwowaniu. Wiedza o zaległościach będzie bowiem powszechnie dostępna w obrocie rynkowym. Zgłoszenia tych należności do biur informacji gospodarczych od 2010 r. dokonują ich wierzyciele, tj. instytucje, które odpowiednie świadczenia wypłacały, tj. ZUS i gminy.

Tymczasem, w wyniku zmian z 2017 r. i 2018 r. w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 389, z późn. zm.), ww. należności, jeżeli są starsze niż 6 lat, nie podlegają zgłoszeniu do BIG. Zgłoszone podlegają natomiast wykreśleniu. Takie rozwiązanie zdaniem rządu jest niewskazane. Biorąc pod uwagę, że dotyczy to środków publicznych, z których nastąpiło wypłacenie ww. świadczenia, których dłużnicy nie zwracają.

Przeczytaj również: Czym jest egzekucja świadczeń alimentacyjnych?

Dłużnicy alimentacyjni w Krajowym Rejestrze Zadłużonych

W Krajowym Rejestrze Zadłużonych będą figurować zatem dłużnicy, wobec których toczy się zarówno egzekucja świadczeń alimentacyjnych, jak i dłużnicy, wobec których toczy się egzekucja należności budżetu państwa. W obecnym stanie prawnym w rejestrze można ujawniać wyłącznie osoby, wobec których toczy się łącznie egzekucja należności budżetu państwa oraz egzekucja świadczeń alimentacyjnych. Tymczasem rząd chce, aby w rejestrze ujawniano osoby, które są zadłużone chociażby z jednego z tych tytułów. Jeżeli zadłużenie jest przesłanką powodującą wpisanie dłużnika do Krajowego Rejestru Zadłużonych. Dlatego też proponowany projekt zakłada zmianę definicji osoby fizycznej, którą będzie można wpisać do Krajowego Rejestru Zadłużonych. Od 1 lipca 2021 r. będzie to osoba, wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a która zalega  ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

W projekcie ustawy rząd uwzględnił również wprowadzenie stałego mechanizmu wzrostu kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Kwota ta ma podlegać co 3 lata zwiększeniu o wskaźnik waloryzacji. Wskaźnikiem waloryzacji będzie procentowy skumulowany wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przeliczanie kwoty kryterium dochodowego nastąpi co 3 lata w taki sposób, że jej wysokość będzie wynosiła tyle, ile wynosiłaby, gdyby waloryzację o procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę przeprowadzano co roku. Po raz pierwszy przeprowadzenie waloryzacji nastąpi w 2023 r. Nie zmieni się natomiast dochód rodziny w przeliczeniu na osobę. Tak jak obecnie – nie będzie mógł on przekroczyć kwoty 900 zł.

Przeczytaj również: Zmiany dla pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Dłużnicy alimentacyjni w Krajowym Rejestrze Zadłużonych – odpowiedzialność pracodawcy

Zmienić mają się też przepisy karne przewidziane w kodeksie pracy w stosunku do pracodawców, którzy zatrudniają bezumownie alimenciarzy albo wypłacają im wynagrodzenie wyższe niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. Odpowiedzialność karna pracodawców w tym zakresie już istnieje. Obecnie jednak pracodawca dowiaduje się, że zatrudnia dłużnika alimentacyjnego od niego samego lub z pism komornika. Natomiast od 1 lipca 2021 r. pracodawca sam będzie mógł sprawdzić, czy ma do czynienia z dłużnikiem w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Co więcej, projekt przewiduje, że kara nakładana na pracodawców ma wynosić od 1,5 tys. zł do 45 tys. zł. Natomiast w przypadku zatrudnienia na czarno będzie nakładana tylko w sytuacji, gdy pracownik wpisany jest do Krajowego Rejestru Zadłużonych.

chevron-down
Copy link